Rezultate Competiţia 4/2004

Lista cu punctajele obţinute de ofertele de proiecte depuse la Programul AGRAL în cadrul Competiţiei nr. 4/2004
în urma evaluării acestora de către panelurile de evaluatori

NR. CRTNR PROIECTTITLU PROIECTNOTAOBSERVATII
11450ESTIMAREA ȘI PROGNOZAREA CU AJUTORUL MODELELOR INFORMATICE A EVOLUȚIEI PROCESELOR DE EROZIUNE HIDRICĂ ȘI A INFLUENȚEI ASUPRA PRODUCTIVITĂȚII SOLURILOR DE PE VERSANȚII CU FOLOSINȚE AGRICOLE87,00
21451DIMINUAREA IMPACTULUI PROCESELOR EROZIONALE ASUPRA RESURSELOR DE SOL ȘI APĂ DIN ZONELE COLINARE89,00
31452PIATA FUNCIARA. EVOLUTIE SI FUNCTIONALITATE. IMPACT IN PROCESUL MODERNIZARII STRUCTURILOR AGRARE DIN ROMANIA, CORESPUNZATOR CERINTELOR DEZVOLTARII DURABILE SI ADERARII LA UNIUNEA EUROPEANA46,00Eliminat etapa 1
41453CERCETAREA PRETABILITATII SOLURILOR VITICOLE (VITISOLURI) DIN AREALELE DELIMITATE, CU VOCATIE PENTRU OBTINEREA PRODUSELOR CU DENUMIRE DE ORIGINE CONTROLATA, DE INALTA CALITATE (DOC - IC) DE PE TERITORIUL PIEMONTULUI GETIC45,00Eliminat etapa 1
51454METODĂ BIOLOGICĂ DE PREZERVARE ȘI POTENȚARE A FERTILITĂȚII SOLULUI ÎN PLANTAȚIILE VITICOLE ÎN CONTEXTUL PROMOVĂRII UNEI VITICULTURI DURABILE79,24
61455TEHNICI NOI PENTRU AMELIORAREA SOLURILOR CONTAMINATE CU METALE GRELE ÎN VEDEREA CREȘTERII CALITATIVE ȘI CANTITATIVE A PRODUCȚIEI AGRICOLE85,49
71456ELABORAREA UNUI MODEL DE AGRICULTURA PENTRU SOLURILE LUVICE IN VEDEREA CRESTERII CANTITATIVE SI CALITATIVE A PRODUCTIEI PRINCIPALELOR CULTURI DE CAMP APLICABIL NOILOR PROPRIETATI AGRICOLE25,00Eliminat etapa 1
81457IMPLEMENTAREA CONCEPTULUI DE DEZVOLTARE DURABILĂ A SISTEMELOR ORĂȘENEȘTI DE APĂ PRIN TEHNOLOGII DE VALORIFICARE A NĂMOLURILOR REZIDUALE ÎN POMICULTURĂneeligibildeconspirat parteneri
91458BIOREMEDIEREA UNOR TERENURI DEGRADATE PE BAZA DE CULTURI DE CATINA80,33
101459PRODUSE ECOLOGICE HIBRIDE CU ACTIUNE MULTIPLĂ APLICABILE ANTERECOLTARE ȘI POST RECOLTARE LA CULTURILE DE POMI ȘI ARBUȘTI FRUCTIFERI75,75
111460EVALUAREA POTENTIALULUI SOCIO-AGRO-ECOLOGIC SI MANAGEMENTUL CALITATIV AL TERENURILOR AGRICOLE EXPUSE IMPACTULUI DE MEDIU SPECIFIC PROXIMITATII AGLOMERARILOR URBANE90,33
121461MODELAREA PROCESELOR DIN SISTEMUL "SOL-ATMOSFERA-PLANTA" PRIN INTEGRAREA DE DATE ACHIZITIONATE DE CEI MAI PERFORMANTI SATELITI ACTUALI, CU SCOPUL IMBUNATATIRII MANAGEMENTULUI CULTURILOR SI A PREVIZIUNII RECOLTELOR DE GRAU88,83
131462ZONAREA CULTURII CAISULUI ȘI PIERSICULUI PRIN MODELAREA PROBABILITĂȚII DE APARIȚIE A PAGUBELOR PROVOCATE DE FACTORII DE STRES CLIMATICI81,99
141463EVALUAREA POTENȚIALULUI MINERALOGIC AL SOLULUI PENTRU DEZVOLTAREA PERFORMANTĂ ȘI DURABILĂ A AGRICULTURII73,99
151464EFECTUL POLUANT AL NITRAȚILOR DIN ÎNGRĂȘĂMINTE ȘI ALTE SURSE ASUPRA APELOR FREATICE ȘI PRODUSELOR VEGETALE PE SOLURILE NISIPOASE.85,99
161465LIMITAREA EFECTELOR SECETEI ASUPRA RECOLTELOR OBȚINUTE LA CULTURILE DE CÂMP ÎN ZONA SOLURILOR NISIPOASE DIN SUDUL OLTENIEI77,66
171466PROIECTAREA ȘI PROMOVAREA UNUI SISTEM DE AGRICULTURĂ DURABILĂ ÎN CONDIȚIILE SOLURILOR SLAB PRODUCTIVE DIN SUDUL OLTENIEI)87,66
181467EVALUAREA RISCULUI LA ALUNECARE A VERSANȚILOR CU FOLOSINȚE AGRICOLE85,33
191468EVIDENTIEREA SI MENTINEREA FAUNEI FOLOSITOARE DIN SOL SI A POTENTIALULUI ENZIMATIC IN CONDITIILE INFLUENTEI TRATAMENTELOR CHIMICE (INGRASAMINTE, PESTICIDE) APLICATE IN LIVEYILE DE POMI FRUCTIFERI72,32
201469PROIECT MODEL PRIVIND ECOLOGIZAREA TERENURILOR SI A CONDITIILOR DE MEDIU DIN CADRUL UNUI PERIMETRU CARACTERISTIC DIN LUNCA SIRETULUI AMENAJAT CU LUCRARI DE IMBUNATATIRI FUNCIARE46,66Eliminat etapa 1
211470PROIECT PILOT DE REABILITARE, RECONSTRUCTIE ECOLOGICA SI DE DEZVOLTARE DURABILA A UNOR TERENURI DIN LUNCA ECHIPATE CU LUCRARI DE IMBUNATATIRI FUNCIARE48,66Eliminat etapa 1
221471STABILIREA UNOR FACTORI IMPLICAȚI ÎN PROCESUL DE HIPERACUMULARE A ZINCULUI PENTRU OPTIMIZAREA FITOEXTRACȚIEI DIN SOLURI POLUATE84,24
231472CERCETĂRI TEORETICE ȘI APLICATIVE PENTRU PROTECȚIA CÂMPUILOR AGRICOLE ÎMPOTRIVA VÂNTULUI, PENTRU REDUCEREA ȘI LIMITAREA PROCESELOR DE EROZIUNE EOLIANĂ, DE DEȘERTIFICARE ȘI ARIDIZARE PRIN SISTEME BIOLOGICE ANTIEROZIONALE EOLIENE DE TIPUL PERDELELOR DE PROTECȚIE FORESTIERE ȘI AGROFORESTIERE, ÎN ZONA SOLURILOR NISIPOASE NIVELATE ȘI SPULBERATE DIN SUDUL OLTENIEI79,99
241473OPTIMIZAREA PROCESELOR TEHNOLOGICE SPECIFICE NOILOR INSTALATII PENTRU IRIGATII CU SISTEM PERFORMANT CU CONVERTIZOR STATIC DE FRECVENTA DE JOASA TENSIUNE46,33Eliminat etapa 1
251474EVALUAREA ȘI PROGNOZA EVOLUȚIEI POTENȚIALULUI AGROECOLOGIC A TERENURILOR DIN CÂMPIA ROMÂNĂ DE EST ȘI DOBROGEA ÎN VEDEREA FUNDAMENTĂRII STRATEGIEI DE FOLOSIRE A IRIGAȚIILOR 86,33
261475FERTIRIGAȚIA - METODĂ DE CREȘTERE A PRODUCȚIEI AGRICOLE ÎN CONDIȚIILE ASIGURĂRII PROTECȚIEI MEDIULUI AMBIANT86,66
271476CERCETĂRI PENTRU FUNDAMENTAREA MODULUI DE APLICARE A DIRECTIVEI 86/278/EEC PRIVIND UTILIZAREA NĂMOLULUI ORĂȘENESC ÎN AGRICULTURĂ91,99
281477TEHNOLOGIE ECOLOGICĂ DE FERTILIZARE A SOLURILOR PRIN UTILIZAREA GRANULELOR CERAMICE DONATOARE DE ELEMENTE NUTRITIVE82,66
291478METODE TEHNIC-ECOLOGICE DE REABILITARE A TERENURILOR DEGRADATE DIN ZONA DE DEAL SI SES85,83
301479METODE MODERNE DE REABILITARE A CANALELOR DE ADUCTIUNE20,66Eliminat etapa 1
311480CERCETĂRI PRIVIND EVALUAREA GRADULUI DE ÎNCĂRCARE A UNOR SOLURI URBANE ȘI PERIURBANE CU POLUANȚI ORGANICI PERSISTENȚI -BIFENILI POLICLORURAȚI ȘI DIOXINE85,66
321481MONITORIZAREA ȘI CONDUCEREA CENTRALIZATPĂ A AMENAJĂRILOR DE IRIGAȚII PRINTR-UN SISTEM INFORMATIC INTEGRAT43,00Eliminat etapa 1
331482APRECIEREA CALITATII MEDIULUI VITICOL IN CONTEXTUL ADERARII LA UNIUNEA EUROPEANA88,32
341483EVALUAREA ȘI CONTROLUL EFECTELOR POLITICILOR AGRARE ASUPRA PROCESELOR DE DEGRADARE AGROFIZICĂ A SOLULUI, ÎN UNITĂȚI TERITORIALE ADMINISTRATIVE ȘI BAZINE HIDROGRAFICE87,00
351484MODEL DE EVALUARE A BILANȚULUI AZOTULUI LA NIVEL DE FERMĂ PENTRU VALORIFICAREA EFICIENTĂ ECOLOGIC ȘI ECONOMIC A ÎNGRĂȘĂMINTELOR ORGANICE ȘI MINERALE84,99
361485EVALUAREA TERENURILOR ERODATE DIN BAZINELE HIDROGRAFICE MICI ȘI STABILIREA METODELOR ȘI TEHNICILOR PENTRU REFACEREA POTENȚIALULUI LOR PRODUCTIV86,00
371486ASPECTE METODOLOGICE NOI ÎN VEDEREA OPTIMIZĂRII ELEMENTELOR NUTRITIVE ÎN SISTEMUL SOL-APĂ-PLANTĂ86,83
381487METODE SI TEHNOLOGII NECONVENTIONALE DE UTILIZARE A MATERIALELOR TEXTILE CA SUBSTRAT BIODEGRADABIL PENTRU OBTINEREA MATERIALULUI SADITOR HORTICOL85,99
391488UTILIZAREA INFORMAȚIEI NUMERICE DE TEREN PENTRU EVALUAREA INDICATORILOR AGROECOLOGICI CARE CARACTERIZEAZĂ VULNERABILITATEA SISTEMELOR DE CULTURĂ DIN ZONELE COLINARE85,33
401489RECONSTITUIREA DINAMICII ISTORICE A REGIMULUI PRECIPITATIILOR DIN ZONA DE CAMPIE PRIN TEHNICI DE DENDROCLIMATOLOGIE77,41
411490ELABORAREA DE SOLUTII AMELIORATIVE PE SOLURILE DEGRADATE SI SLAB PRODUCTIVE IN VEDEREA REABILITARII , RECONSTRUCTIEI SI PROTECTIEI ACESTORA, IN CONCORDANTA CU NOILE FORME DE EXPLOATATIE SI CERINTELE AGRICULTURII DURABILE84,00
421491CERCETARI PRIVIND STADIUL ACTUAL AL PROCESELOR DE DEGRADARE PRIN SARATURARE A SOLURILOR SI CERINTELE LOR AMELIORATIVE IN CONTEXTUL AGRICULTURII DURABILE 33,00Eliminat etapa 1
431492OPTIMIZAREA REGIMULUI ELEMENTELOR NUTRITIVE ÎN SOTEMUL SOL-PLANTĂ LA CULTIVAREA LEGUMELOR ÎN REGIM DE AGRICULTURĂ BIOLOGICĂ83,33
441493INFLUENTA RADIOACTIVITATII REZIDUALE DIN DESEURILE TEHNOLOGICE (FOSFOGIPS, SLAM ROSU) ASUPRA SOLURILOR SI PLANTELOR DIN ZONELE LIMITROFE90,00
451494EVALUAREA POTENTIALULUI AGROECOLOGIC AL PAJISTILOR DIN LUNCA SIRETULUI IN VEDEREA GESTIONARII DURABILE A UTILITATILOR PASTORALE87,37
461495CALIBRAREA MODELULUI LINGRA PENTRU CONDITIILE AGRO-PEDO-CLIMATICE DIN CAMPIA ROMANA83,99
471496SISTEME SUPORT PENTRU MANAGEMENTUL CULTURILOR AGRICOLE SI PENTRU ASIGURAREA TRASABILITATII RECOLTELOR ECOLOGICE86,33
481497VALORIFICAREA PAJISTILOR NATURALE IN SISTEME DE AGRICULTURA DURABILA90,66
491498PROTECTIA ANTIEROZIONALA A PAJISTILOR DEGRADATE SI REINTRODUCEREA ACESTORA IN CIRCUITUL AGRICOL PRIN SOLUTII TEHNOLOGICE AVANSATE UTILIZAND O GAMA MODERNA DE MASINI SI UTILAJE, APLICABILE NOILOR TIPURI DE EXPLOATATII84,32
501499PRODUS, METODA SI INSTALATIE DE REABILITARE SI REFACERE A CAPITALULUI NATURAL AL SOLURILOR PRIN FORMAREA DIRECTA PE ACESTEA A UNOR FOLII DE MATERIAL PLASTIC BIOACTIV BIODEGRADABIL SI CU ACTIUNE DE PROTECTIE, NUTRITIE SI STIMULARE A PLANTELOR DESTINAT REABILITARII TERENURILOR DEGRADATE91,50
511500SOLUȚII PENTRU EPURAREA APELOR UZATE DIN UZUL MENAJER ȘI AGRICOL ÎN MEDIUL RURAL PENTRU PROTECȚIA ȘI AMELIORAREA RESURSELOR NATURALE (SOL, APĂ, CLIMĂ) CU POTENȚIAL DE REFOLOSIRE ÎN IRIGAȚII37,33Eliminat etapa 1
521501DISPOZITIV - ROBOT PENTRU DETERMINAREA IN FLUX CONTINUU A PH, REALIZAREA DE HĂRȚI SI UTILIZAREA LOR IN AGRICULTURA DE PRECIZIE76,08
531502INOCULAREA CU DIAZOTROFI SI MICORIZE CA METODA ECOLOGICA SI EFICIENTA ECONOMIC DE PROTECTIE SI UTILIZARE DURABILA A SOLURILOR SLAB PRODUCTIVE 86,00
541503MONITORIZAREA EFECTULUI INDUS PRIN UTILIZAREA DE NOI MATERIALE CARBONICE MICROSTRUCTURATE ASUPRA DEZVOLTARII "IN VITRO" A UNOR SPECII DE PLANTE CU VALOARE ECONOMICA SI ECOLOGICA88,83
551504EFICIENTIZAREA PRODUCȚIEI DE SFECLĂ DE ZAHĂR FOLOSIND METODE CHEMOMETRICE PRIN STUDIUL AMPRENTEI CULTURALE ASPRA CALITĂȚII SFECLEI ȘI PRIN OPTIMIZAREA REGIMULUI ELEMENTELOR NUTRITIVE80,00
561505PLANTELE NE-ALIMENTARE, O ȘANSĂ PENTRU DEZVOLTAREA ZONELOR RURALE DEFAVORIZATE87,00
571506TEHNOLOGIE NECONVENȚIONALĂ PENTRU PROTOTIP PE SUPRAFAȚĂ VEGETALĂ REALIZATĂ CU AMELIORATORI DE UMIDITATE, PENTRU SPAȚII ÎNCHISE ȘI TERENURI ARIDE SAU DEȘERTICE87,49
581507CERCETARI PRIVIND EVOLUTIA IN TIMP A AMENAJARILOR DE IRIGATII IN VEDEREA ELABORARII DE SOLUTII PENTRU RETEHNOLOGIZAREA (EFICIENTIZAREA) ACESTORA, IN CONTEXTUL PROTEJARII (CONSERVARII) SI IMBUNATATIRII FACTORILOR DE MEDIU42,33Eliminat etapa 1
591508SOLUTII DE MODERNIZARE A PLOTURILOR DE IRIGATII EXTINSE IN VEDEREA ADAPTARII LA CONDITIILE NOILOR TIPURI DE EXPLOATATII AGRICOLE 45,33Eliminat etapa 1
601509EXTINDEREA CERCETĂRILOR ÎNTR-UN CÂMP EXPERIMENTAL DEMONSTRATIV DE DRENAJ ȘI AFÂNARE ADÂNCĂ, PENTRU TRANSFERUL DE INFORMAȚII CĂTRE FERMIERII CARE DEȚIN TERENURI AGRICOLE AFECTATE DE EXCES DE UMIDITATE70,41
611510SOLUTII SI STRATEGII PENTRU REDUCEREA CONSUMULUI DE APA PENTRU IRIGAT LA PLANTE45,33Eliminat etapa 1
621511SOLUTII DE MANAGEMENT INTEGRAT PENTRU O AGRICULTURA DURABILA, PERFORMANTA, DIVERSIFICATA SI PROTECTIA MEDIULUI INCONJURATOR IN CAMPIA ROMANA DE NORD-EST: BARAGANUL DE NORD SI CAMPIA SIRETULUI (CU PRIVIRE SPECIALA ASUPRA IMPACTULUI CANALULUI DE ADUCTIUNE A APEI SIRET-BARAGAN)46,00Eliminat etapa 1
632450INFLUENȚA ASOLAMENTULUI ASUPRA ROTAȚIEI ȘI PRODUCȚIEI INTEGRATE A CULTURILOR ÎNTR-UN SISTEM DE AGRICULTURĂ DURABILĂ ÎN ZONA OLTENIEI38,33Eliminat etapa 1
642451OBȚINEREA UNUI SOI PRECOCE DE MUȘTAR ALB, FERTILIZANT PENTRU SISTEMELE DE AGRICULTURĂ ECOLOGICĂ75,50
652452SOI AMELIORAT DE NĂUT CU CAPACITATE RIDICATĂ DE HIDRATARE A AMILOPECTINEI73,00
662453CONTRIBUȚII LA CUNOAȘTEREA BIOLOGIEI GRÂULUI DE TOAMNĂ37,66Eliminat etapa 1
672454CERCETARI PRIVIND STABILIREA MECANISMELOR BIOLOGICE DE ADAPTARE A UNOR SOIURI DE GRAU, PRIN SELECTAREA UNOR FORME MAI BINE ADAPTATE LA CONDITIILE DIN CENTRUL MOLDOVEI45,00Eliminat etapa 1
682455STABILIREA UNOR MĂSURI PENTRU DIMINUAREA INFESTĂRII TERENURILOR AGRICOLE CU PĂLĂMIDĂ (CIRSIUM ARVENSE) neeligibilpartener USAMV Iași
692456CREAAREA DE HIBRIZI DE FLOAREA SOARELUI CU UN CONTINUT RIDICAT DE ULEI74,50
702457STABILIREA PARAMETRILOR CANTITATIVI ȘI CALITATIVI AI NOILOR SOIURI OMOLOGATE ȘI DE PERSPECTIVĂ DE GRAMINEE ȘI LEGUMINOASE PERENE DE PAJIȘTI PENTRU OBȚINEREA UNUI FURAJ CU VALOARE NUTRITIVĂ OPTIMĂ PENTRU O CONVERSIE EFICIENTĂ ÎN PRODUSE ANIMALIERE86,33
712458CONSOLIDAREA ECHILIBRELOR ENTOMOCENOTICE DIN PAJIȘTI PERMANENTE PRIN STUDIUL INTERACȚIUNILOR STRUCTURALE86,00
722459CREAREA DE SOIURI PERFORMANTE DE GRAMINEE ȘI LEGUMINOASE PERENE DE PAJIȘTI PENTRU MULTIFUNCȚIONALITATEA PAJIȘTILOR, ÎN CONDIȚIILE AGRICULTURII DURABILE DIN ROMÂNIA73,16
732460STANDARDIZAREA AMESTECURILOR DE GRAMINEE CU LEGUMINOASE PERENE DE PAJIȘTI PENTRU DIFERITE ZONE ECOLOGICE ȘI MODURI DE FOLOSIRE 91,00
742461ÎMBUNĂTĂȚIREA STABILITĂȚII PRODUCȚIEI DE BOABE LA TRITICALE PRIN AMELIORARE REZISTENȚEI LA ÎNCOLȚIREA ÎN SPIC87,33
752462CERCETARI PRIVIND MANAGEMENTUL INTEGRAT DE PROTECȚIE A CULTURII PORUMBULUI IMPOTRIVA ATACULUI SPECIEI DIABROTICA VIRGIFERE VIRGIFERE (LE CONTE) ÎN VEDEREA REALIZARII UNUI SISTEM DE AGRICULTURĂ DURABILĂ ÎN PARTEA DE NV A ROMÂNAIEI85,16
762463CREAREA DE GENOTIPURI DE GRÂU DE TOAMNĂ TOLERANTE LA TOXICITATEAIONILOR DE ALUMINIU ȘI LA SOL ACID-MIJLOC EFICIENT DE VALORIFICARE A SOLURILOR ACIDE71,66
772464OPTIMIZAREA UNOR MĂSURI TEHNOLOGICE ÎN VEDEREA SPORIRII PRODUCȚIEI ȘI VALORII NUTRITIVE LA AMESTECURILE DE TRIFOI ROȘU ȘI GRAMINEE PERENE, PENTRU PROMOVAREA UNEI AGRICULTURI DURABILE, ÎN ZONA SOLURILOR ACIDE, GRELE31,66Eliminat etapa 1
782465STABILIREA UNOR TEHNICI DE FERTILIZARE NEPOLUANTE, EFICIENTE ECONOMIC, PRIN UTILIZAREA UNOR SURSE ORGANICE PRELUCRATE, ÎN VEDEREA CREȘTERII POTENȚIALULUI PRODUCTIV AL SOLURILOR ACIDE GRELE45,66Eliminat etapa 1
792466ELABORAREA UNUI SISTEM INTEGRAT DE MANAGERIAT AL PALAMIDEI PRIN MASURI FARA RISC ASUPRA CALITATII PRODUCTEI SI MEDIULUI APLICABIL NOILOR PROPRIETATI AGRICOLE45,16Eliminat etapa 1
802467TEHNOLOGIE ECOLOGICA PENTRU PROTECTIA CULTURILOR DE PLANTE MEDICINALE95,16
812468STUDII, METODE ȘI ECOTEHNICI DE GOSPODĂRIRE DURABILĂ A PĂȘUNILOR DIN PARCUL NATURAL BUCEGI90,33
822469EVALUAREA REZISTENȚEI PORUMBULUI LA TEMPERATURI SCĂZUTE ȘI LA ATACUL AGENȚILOR PATOGENI DIN SOL ÎN FAZELE DE VEGETAȚIE CARACTERISTICE91,33
832470CERCETĂRI PRIVIND CREAREA UNOR GENOTIPURI NOI DE ARAHIDE PRETABILE PENTRU ZONA SOLURILOR NISIPOASE 39,66Eliminat etapa 1
842471SISTEM DE AGRICULTURĂ DURABILĂ PENTRU UNELE CULTURI DE CÂMP, ÎN CONDIȚIILE ECOPEDOLOGICE SPECIFICE SOLURILOR NISIPOASE CU FERTILITATE NATURALĂ REDUSĂ (<1% HUMUS)81,49
852472VALORIFICAREA RESURSELOR NATURALE DIN ZONA SOLURILOR NISIPOASE PRIN CULTURILE DE FASOLIȚĂ ȘI ARAHIDE ÎN CONTEXTUL AGRICULTURII DURABILE 73,66
862473ELABORAREA DE SISTEME ZONALE INTEGRATE PENTRU VALORIFICAREA EFICIENTĂ A RESURSELOR LIMITATE DE APĂ DE IRIGARE LA PRINCIPALELE CULTURI DE CÂMP88,91
872474STABILIREA MASURILOR TEHNOLOGICE OPTIME LA UN SORTIMENT DE CULTURI FURAJERE PERENE REZISTENTE LA SECETA ȘI GER, ÎN CONDIȚIILE ECOLOGICE DIN SUDUL ȚARII82,49
882475SPORIREA EFICIENȚEI LUCERNEI ȘI TRIFOIULUI ROȘU PRIN FOLOSIREA UNOR SOIURI AUTOHTONE, CARE VALORIFICĂ MAI EFICIENT CONDIȚIILE CLIMATULUI CONTINENTAL EXCESIV, ȘI CREAZĂ CONDIȚII MAI FAVORABILE PENTRU ALCĂTUIREA UNOR AMESTECURI INTENSIVE37,33Eliminat etapa 1
892476CREAREA DE HIBRIZI DE FLOAREA-SOARELUI PRETABILI PENTRU CULTURA IRIGATA45,33Eliminat etapa 1
902477ELABORAREA ȘI MANAGEMENTUL PROTECȚIEI CULTURILOR DE PORUMB PRIN COMBATEREA PRINCIPALELOR BOLI, DĂUNĂTORI ȘI BURUIENI86,99
912478TEHNOLOGII ȘI SISTEME DE CULTURĂ ZONALE PENTRU CREȘTEREA PRODUCȚIEI, AMELIORAREA FERTILITĂȚII SOLURILOR ȘI PENTRU LIMITAREA EROZIUNII ȘI A ALTOR PROCESE DE DEGRADARE A TERENURILOR ARABILE ȘI ZONAREA AGROECOLOGICĂ A ACESTORA90,99
922479MĂSURI TEHNOLOGICE PENTRU LIMITAREA EFECTULUI PRODUS DE STRESUL TERMOHIDRIC LA CARTOF89,66
932480REDUCEREA GRADULUI DE DEGENERARE CLIMATICĂ PRIN METODE BIOLOGICE ȘI TEHNOLOGICE LA CARTOF ÎN VEDEREA ÎNMULȚIRII ÎN ZONA DE STEPA78,83
942481SOLUȚII TEHNOLOGICE NOI PENTRU PROTECȚIA CARTOFULUI ÎMPOTRIVA ATACULUI DE STOLBUR (POTATO STOLBUR PHYTOPLASMA)89,50
952482ÎMBUNĂTĂȚIREA BIOLOGICA A PAJISTILOR NATURALE SUPUSE DEGRADARII DATORITA EROZIUNII ÎN CAMPIA JIJIEI DE SUS81,16
962483TEHNOLOGII ECOLOGICE , COMPETITIVE ÎN CLIMATUL CONTINENTAL , ÎN CONDIȚIILE REDUCERII IMPUTURILOR LA CULTURA FLORII-SOARELUI ÎN ZONA DE N-E A MOLDOVEI79,83
972484PROMOVAREA SOIURILOR ROMÂNESTI DE CARTOF ÎN ZONELE MONTANE CU TRECEREA DE LA O TEHNOLOGIE DE CULTURĂ TRADIȚIONALĂ LA O TEHNOLOGIE INTENSIVĂ83,99
982485PRODUCEREA DE SAMANTA DIN LINIA CONSAGVINIZATĂ 544, FORMA PARENTALĂ A HIBRIDULUI SIMPLU DE PORUMB BRATES, CREAT ÎN PP A4 AGRAL 2002 80,49
992486IMPACTUL VECTORILOR CARE INDUC VIRUSUL ÎNGALBENIRII SI PITICIRII ORZULUI ASUPRA CAPACITĂȚII DE PRODUCȚIE LA ORZ ȘI SELECTIA GENOTIPURILOR TOLERANTE 72,66
1002487APLICAREA TEHNICILOR INFORMATICE PENTRU OPTIMIZAREA SISTEMELOR TEHNOLOGICE DE CULTURA A CEREALELOR SI PLANTELOR TEHNICE PRIN UTILIZAREA BIOFERTILIZATORILOR72,74
1012488RIDICAREA PERFORMANȚELOR CALITATIVE ALE GRÂULUI DE TOAMNĂ ÎN ZONELE DE CULTURĂ CU CLIMAT UMED ȘI RECE 75,83
1022489PROMOVAREA UNEI TEHNOLOGII ECOLOGIC-PERFORMANTE LA CULTURA CARTOFULUI TIMPURIU ÎN ZONA COLINARĂ A JUDEȚULUI GORJ ÎN CONTEXTUL DEZVOLTĂRII DURABILE A AGRICULTURII ROMÂNIEI78,33
1032490ECO-GENETICA "PROIECT DE VALORIFICARE ON-LINE A INFORMAȚIILOR ECOGENETICE PENTRU SISTEME DE AGRICULTURĂ ECOLOGICĂ ADECVATE ZONEI DE NORD A ROMÂNIEI"93,00
1042491SOLUTII TEHNICO - ECONOMICE INTEGRATE ECOLOGIC, PENTRU INLATURAREA CONCURENTEI BURUIENILOR IN EXTENSIE SORGHUM HALEPENSE L. PERS. AMBROSIA ARTEMISIIFOLIA L. DATURA STRAMONIUM L. LA PORUMB76,16
1052492CERCETARI PRIVIND CULTURA NECONVENTIONALA DE PORUMB CONVARIETATILE INDURATE DENTATA SACHARATA IN CONDITII DE DESIMI DIFERITE CU COMBATERE BIOLOGICA A DAUNATORILOR ASTRINIA NUBILALIS SI HELICOVERPA ARMIGERA74,32
1062493IMBUNATATIREA VALORII HIBRIDE A SEMINTEI DE PORUMB PRIN UTILIZAREA MARKERILOR MOLECULARI SI A NOI SURSE DE ANDROSTERILITATEneeligibilpartener USAMV Cluj
1072494OBIECTIVE STRATEGICE MODERNE IN COMBATEREA AGROECOLOGIC INTEGRATA A DAUNATORILOR CULTURILOR DE CAP IN CONDITIILE ARIDIZARII SI INCALZIRII CLIMATULUI76,00
1082495CONSERVAREA, EVALUAREA SI VALORIFICAREA RESURSELOR GENETICE VEGETALE PENTRU AMELIORAREA PORUMBULUI77,00
1092496SPORIREA CAPACITATII DE PRODUCTIE SI STABILIZAREA CONTINUTULUI DE ACIZI TRITERPENICI LA SALVIA OFFICINALIS PRIN BIOGENEZA DIRIJATA A PRINCIPIILOR ACTIVE SI CONTROLUL GENOTIPIC/CHEMOTIPIC AL SOIURILOR CULTIVATE IN CONDITII DIFERITE DE MEDIU, IN VEDEREA OBTINERII DE MATERIE PRIMA VEGETALA STANDARDIZATA, CERUTA DE INDUSTRIA FARMACEUTICA87,16
1102497CRESTEREA BIODIVERSITATII STRUCTURII CULTURILOR SI STABILIREA TEHNOLOGIEI DE CULTIVARE A SOFRANELULUI PENTRU CONDITIILE SPECIFICE DIN BARAGANUL DE NORD-EST, POTRIVIT PENTRU O ALIMENTATIE SANATOASA SI UTILIZARE IN SCOPURI ENERGETICE76,50
1112498CREAREA DE GENOTIPURI DE MAZARE CU REZISTENTA GENETICA LA CADERE SI SCUTURARE IN VEDEREA CRESTERII STABILITATII PRODUCTIEI SI EFICIENTIZARII CULTURII neeligibildeconspirat etapa 1
1122499CREȘTEREA PRODUCȚIEI ȘI ÎMBUNĂTĂȚIREA RECOLTELOR LA INUL DE ULEI PRIN INTRODUCEREA UNOR SOIURI NOI, SUPERIOARE CELOR ACTUALE81,33
1132500MANAGEMENTUL ATACULUI PRODUS DE PATOGENII RĂDĂCINII ȘI BAZEI TULPINII GRÂULUI ÎN CONDIȚIILE UNOR TEHNOLOGII TRADIȚIONALE ȘI AVANSATE DE CULTURĂ PE TERENURILE ARGILO-ILUVIALE MEDIU PODZOLITE DIN NORD-VESTUL ROMÂNIEI44,00Eliminat etapa 1
1142501ROLUL UNOR EXTRACTE DE PLANTE ȘI A UNOR PLANTE CU PROPRIETĂȚI INSECTICIDE, COMPONENTE ALE ECOSISTEMULUI ZONEI DE NORD-VEST A ROMÂNIEI ÎN REDUCEREA ATACULUI PRODUS DE GÂNDACULUI DIN COLORADO (LEPTINOTARSA DECEMLINEATA) LA CULTURA CARTOFULUI70,00
1152502AMELIORAREA CAPACITĂȚII DE PRODUCERE A SEMINȚEI PRIN CREAREA DE NOI SOIURI DE TRIFOI ROȘU ADAPTATE CONDIȚIILOR DE MEDIU75,66
1162503UTILIZAREA ÎNGRĂȘĂMÂNTULUI VERDE DE LUPIN - O ALTERNATIVĂ A FERTILIZĂRII ORGANICE A SOLURILOR ARGILOILUVIALE CU IMPART ASUPRA PRODUCTIVITĂȚII ȘI CALITĂȚII RECOLTEI ȘI MEDIULUI38,33Eliminat etapa 1
1172504OBȚINEREA ȘI IDENTIFICAREA DE GENOTIPURI DE ORZ DE TOAMNĂ REZISTENTE LA IERNARE, PRETABILE PENTRU MALȚ ȘI BERE87,83
1182505REDUCEREA EFECTELOR NEGATIVE ALE PLOILOR DIN PERIOADA DE RECOLTARE ASUPRA CALITĂȚII DE PANIFICAȚIE ȘI PRODUCȚIEI LA GRÂU, PRIN CULTIVAREA DE SOIURI REZISTENTE LA ÎNCOLȚIREA ÎN SPIC88,66
1192506STABILIREA NIVELULUI DE REZISTENȚĂ LA ATACUL SFREDELITORULUI EUROPEAN AL PORUMBULUI (OSTRINIA NUBILALIS HBN.) A UNUI SORTIMENT DE HIBRIZI DE PORUMB, CARE APARȚIN UNOR GRUPE DE PRECOCITATE DIFERITE 88,66
1202507ÎMBUNĂTĂȚIREA SISTEMULUI DE COMBATERE INTEGRATĂ A MANEI FLORII-SOARELUI, PLASMOPARA HALSTEDII (HELIANTHI) NOVOT., FUNCȚIE DE NOILE RASE FIZIOLOGICE ALE CIUPERCII, ÎN TEHNOLOGIA ACTUALĂ DE CULTURĂ 83,99
1212508STUDIUL IMPACTULUI UNOR AMESTECURI DE FUNGICIDE SI A EPOCII DE SEMANAT ASUPRA EVOLUTIEI AGENTILOR PATOGENI CE DETERMINA COMPLEXUL DE BOLI FOLIARE SI ALE SPICULUI LA CEREALELE PAIOASE (GRAU SI ORZ)80,33
1222509CERCETĂRI PRIVIND DINAMICA GĂRGĂRIȚEI TANYMECUS DILATICOLLIS GYLL. CULTURILOR DE FLOAREA-SOARELUI ȘI POSIBILITĂȚILE DE COMBATERE ALE ACESTEIA, ÎN CONTEXTUL AGRICULTURII DURABILE 86,33
1232510TEHNOLOGIE SI PRODUS PENTRU CRESTEREA PRODUCTIEI CULTURILOR ENTOMOFILE PRIN FOLOSIREA ATRACTANTILOR PENTRU POLENIZATORI91,49
1242511SOLUȚII TEHNOLOGICE NOI DE CREȘTERE ȘI APLICARE A HETEROPTERELOR PRĂDĂTOARE ÎN PROTECȚIA CULTURILOR AGRICOLE ECOLOGICE93,66
1252512INDIVIDUALIZAREA TRATAMENTELOR CHIMICE, ELEMENT AL CRESTERII EFICIENTEI ECONOMICE A CONTROLULUI MANEI CARTOFULUI SI DE PROTECTIE A MEDIULUI 41,00Eliminat etapa 1
1262513CRESTEREA TOLERANTEI PORUMBULUI LA FUZARIOZA PRIN DIRIJAREA DIVERSITATII GENETICE SI A HETEROZISULUI PENTRU REZISTENTA78,00
1272514ELABORAREA SOLUTIILOR ȘI TEHNICILOR DE CULTURA PENTRU REDUCEREA IMPACTULUI ECOLOGIC IN VEDEREA CRESTERII POTENTIALULUI ECOLOGIC PRODUCTIV AL ECOSISTEMELOR PRATICOLE DEGRADABILE CORSPUNZATOARE PRINCIPIIOR DEZVOLTARII DURABILE ȘI PROTECTIE MEDIULUI78,32
1282515OBTINEREA DE NOI GENOTIPURI LA PHASEOLUS VULGARIS L. ÎN SCOPUL DIVERSIFICĂRII RESURSELOR DE GERMOPLASMĂ IN CULTURILE AUTOHTONE43,33Eliminat etapa 1
1292516OPTIMIZAREA ȘI OMOLOGAREA TEHNOLOGIEI COMBATERII PITICIRII GALBENE A ORZULUI ÎN TRANSILVANIA 77,91
1302517CERCETARI PRIVIND ASPECTELE BIOLOGICE ȘI ELEMENTELE TEHNOLOGICE CARE INFLUENTEAZĂ PRODUCTIA DE SAMANTA LA LEGUMINOASE PERENE DE PAJISTI IN SCOPUL OBTINERII SEMINTELOR DE CALITATE NECESARE INFIINTARII DE PAJISTI SEMANATE PRODUCTIVE CALITATIV SUPERIOARE87,33
1312518ELABORAREA TEHNOLOGIEI DE CULTURA A PORUMBULUI ZAHARAT76,16
1322519SISTEM PERFORMANT DE MONITORIZARE A AFIDELOR PENTRU ÎMBUNĂTĂȚIREA PROGNOZEI AVERTIZĂRII ȘI A CONTROLULUI VECTORILOR VIROTICI LA CARTOFUL PENTRU SĂMÂNȚĂ84,50
1332520UTILIZAREA RESURSELOR BIOLOGICE ȘI TEHNOLOGICE ÎN APLICAREA UNOR SISTEME DE AGRICULTURA DURABILA - PERFORMANTA LA CULTURA CARTOFULUI85,16
1342521OPTIMIZAREA FACTORILOR DE PRODUCTIE LA CULTURA SFECLEI DE ZAHAR PENTRU LIMITAREA EFECTELOR SECETEI ÎN VEDEREA OBTINERII UNOR PRODUCTII DE PESTE 8 T/HA IN FERME PRIVATE88,00
1352522VALORIFICAREA PRIN CULTURI DE ȚESUTURI A UNOR GENOTIPURI VALOROASE DIN SPECIA GENTIANA LUTEA L. ÎN SCOPUL IDENTIFICĂRII DE NOI RESURSE UTILE ÎN PROCESUL DE AMELIORARE72,16
1362523ELABORAREA DE SISTEME TEHNOLOGICE OPTIME PENTRU CULTURA PAJIȘTILOR SEMĂNATE, EFICIENTE CANTITATIV, CALITATIV ȘI DE PROTECȚIE A MEDIULUI 91,00
1372524ELABORAREA UNUI SISTEM ECOLOGIC DE PRODUCERE ȘI VALORIFICARE A FURAJELOR PE PAJIȘTI CORESPUNZĂTOR STANDARDELOR U.E.81,33
1382525ELABORAREA DE NOI TEHNOLOGII PENTRU PRODUCEREA DE SĂMÂNȚĂ LA SOIURILE DE GRAMINEE ȘI LEGUMINOASE PERENE DE PAJIȘTI RECENT CREATE 89,33
1392526MARKERI MOLECULARI PENTRU INTROGRESIA DE GENE DE LA SECARĂ ÎN GENOMUL GRÂULUI, CU EFECT ASUPRA PRODUSELOR AGRICOLE85,33
1402527MODELE MATEMATICE SI INSTRUMENTE INFORMATICE PENTRU ANALIZA SI SUPRAVEGHEREA STĂRII DE CALITATE A PAJIȘTILOR 76,00
1412528EVALUAREA RESURSELOR AGROECOLOGICE DIN SUDUL TRANSILVANIEI ÎN VEDEREA CREĂRII UNOR MICROZONE ÎN AFARA ZONELOR ÎNCHISE PENTRU ÎNMULȚIREA MATERIALULUI DE PLANTAT LA CARTOF ÎN CONDIȚII LIBERE DE VIROZE PENTRU PROMOVAREA SOIURILOR DE CARTOF ROMÂNEȘTI NOU ÎNREGISTRATE83,33
1422529CERCETARI PRIVIND IMBUNATATIREA PAJISTILOR PERMANENTE DIN ZONA DE DEAL DIN SUDUL TRANSILVANIEI IN VEDEREA REALIZARII UNOR PRODUCTII INSEMNATE IN FERMELE PRIVATE85,32
1433450STABILIREA TEHNOLOGIEI DE CULTURĂ LA SOIURILE DE MĂR CU REZISTENȚĂ GENETICĂ LA BOLI ÎN LIVEZI DE MARE DENSITATE, ÎN CONDIȚII DE FERTIRIGARE PRIN PICURARE ASISTATĂ DE CALCULATOR.84,00
1443451SISTEM INTEGRAT PENTRU ÎMBUNĂTĂȚIREA CALITĂȚII MERELOR LA UNELE SOIURI CU REZISTENȚĂ LA BOLI PE PIAȚA ROMÂNEASCĂ.80,66
1453452REABILITAREA CULTURII PĂRULUI PRIN CREAREA ȘI PROMOVAREA SORTIMENTULUI REZISTENT SAU TOLERANT LA PRINCIPALII AGENȚI BIOTICI CARE AU DETERMINAT DECLINUL ACESTEI SPECII76,56
1463453CREAREA SI EXPLORAREA RAPIDĂ A MATERIALULUI INIȚIAL DE AMELIORARE ÎN SCOPUL SELECȚIEI ȘI OMOLOGĂRII DE NOI SOIURI DE MĂR CU POTENȚIAL CALITATIV ȘI PRODUCTIV SUPERIOR, CU REZISTENTĂ GENETICĂ LA BOLI.77,49
1473454STRATEGII ALTERNATIVE, ECONOMICE ȘI NEPOLUANTE PENTRU FITOPROTECȚIA INTEGRATĂ A MĂRULUI.76,33
1483455OPTIMIZAREA TEHNOLOGIEI DE OBȚINERE A MATERIALULUI SĂDITOR VITICOL UTILIZAND UN BIOSTIMULATOR NATURAL DE CALUSARE.75,33
1493456OBȚINEREA ȘI OMOLOGAREA UNEI CLONE CU ÎNSUȘIRI SUPERIOARE DE PRODUCȚIE ȘI CALITATE A SOIULUI AUTOHTON FRÂNCUȘĂ COMPONENT AL SORTIMENTULUI PENTRU PRODUCEREA VINURILOR DE TIP COTNARI80,49
1503457VALORIFICAREA SUPERIOARĂ A RESURSELOR NATURALE DIN CÂMPIA ROMÂNĂ PRIN CULTURA SUPERINTENSIVĂ, ÎN DIFERITE SISTEME A MĂRULUI.91,91
1513458VALORIFICAREA VARIABILITĂȚII GENETICE LA NUC, ALUN, CASTAN PRIN OBȚINEREA UNOR NOI ELITE COMPETITIVE ȘI ADAPTATE LA DIFERITE ZONE ECOLOGICE DIN ROMÂNIA.90,46
1523459UTILIZAREA UNOR METODE DE COMBATERE INTEGRATĂ A BOLILOR ȘI DĂUNĂTORILOR LA PRUN PENTRU OBȚINEREA DE FRUCTE COMPETITIVE PE PIAȚA INTERNĂ ȘI INTERNAȚIONALĂ.80,33
1533460STABILIREA UNOR CONCEPTE ȘI SISTEME DE CULTURĂ NOI, MODERNE ȘI EFICIENTE LA DIFERITE SPECII POMICOLE PENTRU VALORIFICAREA RESURSELOR NATURALE DIN CÂMPIA ROMÂNĂ89,49
1543461SELECȚIA ȘI EVALUAREA UNOR CLONE DE PRUN COMPETITIVE ȘI VALOROASE ÎN VEDEREA ÎNMULȚIRII MATERIALULUI SĂDITOR DIN CATEGORII BIOLOGICE SUPERIOARE.75,16
1553462REDUCEREA GRADULUI DE ÎMBURUIENARE A TERENULUI ANTERIOR PLANTĂRII STOLONILOR ÎN SCOPUL ELIMINĂRII FOLOSIRII ERBICIDELOR ÎN EXPLOATAREA CĂPȘUNULUI -METODĂ ORIENTATĂ SPRE PRODUCȚIA ECOLOGICĂ DE FRUCTE.70,41
1563463SISTEM DE CULTURĂ DURABIL, SPECIFIC ÎNSUȘIRILOR AGROBIOLOGICE ALE SOIULUI NOU MAMAIA, PENTRU OBȚINEREA CONSTANTĂ A VINURILOR ROȘII DE CALITATE DOC.78,83
1573464INVENTARIEREA, EVALUAREA SI CONSERVAREA SURSELOR REGIONALE DE GERMOPLASMA, IN VEDEREA ADAPTARII SORTIMENTELOR DE SOIURI VINIFERA LA CERINTELE STRUCTURALE SI NORMELE DE CALITATE ALE U.E 87,83
1583465MANAGEMENTUL INTEGRAT AL BOLILOR ȘI DĂUNĂTORILOR VIȚEI DE VIE LA SOIUL "COLUMNA" ÎN CONCORDANȚĂ CU DIRECTIVELE U.E. PENTRU O VITICULTURĂ BIOLOGICĂneeligibildeconspirat
1593466SISTEM DE COMBATERE INTEGRATĂ PENTRU O VITICULTURĂ ECOLOGICA.neeligibiltext identic cu proiectul 3465
1603467ELABORAREA UNOR SISTEME INTEGRATE DE DIAGNOSTIC ȘI CONTROL AL VIRUSURILOR SPECIFICE CĂPȘUNULUI ȘI ARBUȘTILOR FRUCTIFERI ÎN VEDEREA OBȚINERII DE MATERIAL SĂDITOR CONFORM STANDARDELOR DE CALITATE ALE U. E.84,99
1613468PRODUCEREA ȘI CONSERVAREA CATEGORIILOR BIOLOGICE "PREBAZĂ" ȘI "BAZĂ" PENTRU RESPECTAREA REGLEMENTĂRILOR U.E. ÎN DOMENIUL ASIGURĂRII MATERIALULUI SĂDITOR POMICOL LIBER DE VIRUSURI85,82
1623469MODEL DE STUDIU AL INTERFERTILITĂȚII SOIURILOR DE CIREȘ, RECENT CREATE ÎN ROMÂNIA, PRIN METODA HIBRIDĂRII DIALELE CONTROLATE, PENTRU ASIGURAREA EXPRIMĂRII ÎNTREGULUI LOR POTENȚIAL AGROPRODUCTIV ÎN NOILE PLANTAȚII COMERCIALE80,49
1633470MANAGEMENTUL MODERNIZĂRII TEHNOLOGIILOR DE EXPLOATARE ȘI AL VALORIFICĂRII PRODUCȚIEI, ÎN SCOPUL ADAPTĂRII FERMELOR POMICOLE MICI ȘI MIJLOCI LA EXIGENȚELE PIEȚEI U.E83,82
1643471CERCETĂRI PRIVIND TEHNOLOGIA PRODUCERII MATERIALULUI SĂDITOR DESTINAT ÎNFIINȚĂRII PLANTAȚIILOR POMICOLE ORGANICE, CONFORM STANDARDELOR ÎN DOMENIU87,33
1653472OBȚINEREA DE FRUCTE ECOLOGICE, CALITATIV SUPERIOARE, PRINTR-O STRATEGIE PERFORMANTĂ DE ȚINERE SUB CONTROL A PATOGENILOR ȘI DĂUNĂTORILOR LA MĂR75,99
1663473MANAGEMENTUL COMBATERII INTEGRATE A PARAZIȚILOR DE CARANTINĂ ÎN LIVEZILE DE CIREȘ ȘI VIȘIN CU PRODUSE FITOSANITARE ACCEPTATE ÎN COMUNITATEA EUROPEANĂ78,33
1673474OBȚINEREA DE PORTALTOI NOI DE PĂR ADAPTAȚI PENTRU DIFERITE ZONE ECOLOGICE ȘI COMPATIBILITATE CU SOIURILE ALTOITE, PREMISĂ PENTRU REDRESAREA CULTURII PĂRULUI ÎN ROMÂNIA86,99
1683475SOLUȚII MODERNE REFERITOARE LA CONSERVAREA ȘI UTILIZAREA RESURSELOR DE GERMOPLASMĂ LA SPECIA PYRUS ÎN VEDEREA IDENTIFICĂRII UNOR NOI SURSE DE GENE NECESARE OBȚINERII DE SOIURI NOI, ADAPTATE EXIGENȚELOR PIEȚEI INTERN ȘI EXTERNE.84,66
1693476TEHNOLOGII ALTERNATIVE DE OBȚINERE A MATERIALULUI SĂDITOR HORTICOL82,16
1703477CUANTIFICAREA UNOR FACTORI CARACTERISTICI ROMÂNIEI PENTRU CREȘTEREA PRODUCȚIEI ȘI CALITĂȚII FRUCTELOR LA PRUN90,16
1713478STRATEGII NOI PENTRU TRATAREA ȘI STIMULAREA SEMINȚELOR ȘI MATERIALULUI SĂDITOR LA LEGUME ȘI FLORI84,99
1723479DIVERSIFICAREA SORTIMENTULUI DE DOVLECEL PRIN OMOLOGAREA UNUI HIBRID CU FRUCTUL DE CULOARE PORTOCALIE79,00
1733480STRATEGII PENTRU PROTECȚIA INTEGRATĂ A PEPENILOR VERZI 81,00
1743481TEHNOLOGII MODERNE DE CULTURĂ CE VIZEAZĂ ECOLOGIZAREA EXPLOATAȚIILOR POMICOLE PE SOLURILE NISIPOASE LA UNELE SPECII DE PIERSIC PLAT ȘI PIERSIC DWARF 78,16
1753482ELABORAREA DE NOI SOLUȚII TEHNOLOGICE PRIVIND REDUCEREA EFECTELOR SECETEI LA VIȚA DE VIE PE SOLURILE NISIPOASE85,32
1763483CREȘTEREA REZISTENȚEI PLANTELOR LA FACTORII DE STRES ȘI A NIVELULUI CANTITATIV ȘI CALITATIV AL PRODUCȚIEI HORTICOLE(PEPENI VERZI, PIERSIC ȘI VIȚĂ DE VIE) PRIN UTILIZAREA COMPUȘILOR ORGANICI NATURALI AI BORULUI, CA SECVENȚĂ TEHNOLOGICĂ EFICIENTĂ ÎN VEDEREA OBȚINERII DE PRODUSE ECOLOGICE''87,66
1773484DIFERENTIEREA TEHNOLOGIEI DE CULTURA A UNOR SOIURI APIRENE EXISTENTE ÎN PODGORIA DEALUL MARE ȘI STABILIREA UNOR AREALE FAVORABILE CULTURII ACESTORA ÎN FUNCTIE DE CONDITIILE ECOLOGICE ALE LOCATIEI RESPECTIVE84,99
1783485IDENTIFICAREA VARIBILITĂȚII GENETICE PRIN MARKERI MOLECULARI ȘI CRIOSTOCAREA RESURSELOR DE GERMOPLASMĂ LA SOIURI DE VIȚĂ DE VIE VALOROASEneeligibilpartener USAMV Cluj
1793486PRODUCEREA CĂPȘUNELOR ECOLOGICE PRIN FOLOSIREA DE MIJLOACE TEHNICE MODERNE79,83
1803487EVALUAREA POTENTIALULUI PRIVIND PRACTICAREA VITICULTURII ECOLOGICE, CONFORM LEGISLATIEI DIN TARA NOASTRA90,66
1813488SELECȚIA CONSERVATIVĂ LA CELE MAI SOLICITATE SOIURI ROMÂNEȘTI DE VARZĂ TIMPURIE, SALATĂ ȘI SPANAC, PRECUM ȘI LA CELE NOU CREATE DE SALATĂ, MĂRAR ȘI LOBODĂ78,32
1823489SOLUȚII PRIVIND CREȘTEREA RANDAMENTULUI CULTURILOR DE CĂPȘUN PRIN INTRODUCEREA UNUI MANAGEMENT MODERN DE PRODUCERE A STOLONILOR ȘI DE COMBATERE INTEGRATĂ A BOLILOR, DĂUNĂTORILOR ȘI BURUIENILOR.83,92
1833490SISTEME MANAGERIALE DE PLANIFICARE SI ORGANIZARE A LUCRARILOR SPECIFICE SI DE VALORIFICARE A PRODUSELOR VITICOLE IN CADRUL POLITICILOR AGRICOLE COMUNE ASISTATE DE MECANISME DE INTERVENTIE PE PIATA75,66
1843491EFICIENTIZAREA TEHNOLOGIEI DE ÎNFIINȚARE A PLANTAȚIILOR VITICOLE CONFORM PRINCIPIILOR DEZVOLTĂRII DURABILE.79,50
1853492VALORIFICAREA SURSELOR DE GERMOPLASMĂ DIN ZONA DE VEST A ȚĂRII - ALTELE DECÂT CELE CUNOSCUTE.83,66
1863493STRUCTURA ARTROPODOFAUNEI DIN ECOSISTEMUL VITICOL-STRATEGII DE PROTEJARE A ENTOMOFAUNEI UTILE DIN PODGORIE49,00Eliminat etapa 1
1873494PRODUCEREA HIBRIZILOR F1 COMERCIALI DE CONOPIDĂ90,50
1883495STUDIUL , DIVERSIFICAREA ȘI UTILIZAREA RESURSELOR DE GERMOPLASMĂ ÎN AMELIORAREA SALATEI, OMOLOGAREA UNUI GENOTIP NOU PENTRU SERĂ ȘI CÂMP, PENTRU CULTURĂ ÎN SISTEM BIOLOGIC ȘI CONVENȚIONAL, ÎNTRUNIND CALITĂȚI CE CORESPUND STANDARDELOR U.E."81,24
1893496TEHNOLOGIE NEPOLUANTĂ PENTRU OBȚINEREA BUTAȘILOR DE PORTALTOI NECESARI VITICULTURII ECOLOGICE79,66
1903497CONSERVAREA, EVALUAREA ȘI UTILIZAREA RESURSELOR DE GERMOPLASMĂ ÎN VEDEREA IDENTIFICĂRII UNOR NOI SURSE DE GENE UTILE ÎN AMELIORAREA SOIURILOR DE GUTUI.neeligibildeconspirat
1913498PRODUCEREA MATERIALULUI LEGUMICOL, SEMINCER ȘI SĂDITOR DE BAZĂ CU ÎNSUȘIRI BIOLOGICE ȘI FITOSANITARE CORESPUNZĂTOARE STANDARDELOR DE CALITATE A COMUNITĂȚII EUROPENE. ELABORAREA ȘI IMPLEMENTAREA UNEI TEHNOLOGII DE PRODUCERE A SEMINȚELOR, PENTRU NOILE SOIURI DE ARDEI ÎN SISTEMUL AGRICULTURII BIOLOGICE ȘI CONVENȚIONALE, COMPETITIVĂ STANDARDELOR UE.87,33
1923499MODERNIZAREA TEHNOLOGIILOR DE SELECȚIE CONSERVATIVĂ LA PLANTELE DECORATIVE ȘI MEDICINALE CULTIVATE ÎN AGRICULTURĂ BIOLOGICĂ77,00
1933500METODE BIOLOGICE DE CONTROL AL ACARIENILOR ERIOFIZI AL VIȚEI DE VIE, VERIGI TEHNOLOGICE ALE ECOLOGIZĂRII VITICULTURII DIN CENTRUL TRANSILVANIEIneeligibildeconspirat
1943501FOOSIREA COMPOSTURILOR INDUSTRIALE ORGANICE ȘI A ÎNGRĂȘĂMINTELOR VERZI, PENTRU AMELIORAREA SOLURILOR, COMPLEXAT CU MACRO ȘI MICROELEMENTE NATURALE, ÎN PRODUCEREA VIȚELOR ALTOITE.neeligibildeconspirat
1953502STUDIUL UNOR FACTORI CARE INFLUENȚEAZĂ NIVELUL PRODUCȚIILOR ȘI PARAMETRII DE CALITATE A SEMINȚELOR LA SPECIILE DE LEGUME DIN FAMILIA SOLANACEAE; OBȚINEREA "SEMINȚEI AUTORULUI" ÎN VEDEREA POPULARIZĂRII ȘI PROMOVĂRII CULTIVARELOR NOI83,66
1963503AMELIORAREA PERFORMANTĂ A GLADIOLELOR PRIN CREAREA DE GENOTIPURI REZISTENTE LA FUSARIUM OXYSPORUM ȘI VALOARE DECORATIVĂ RIDICATĂ79,66
1973504CERCETARI PRIVIND ELABORAREA METODELOR SI TEHNOLOGILOR DE DIAGNOSTIC DE LABORATOR PENTRU MICOPLASMELE PATOGENE LA VITA DE VIE81,33
1983505OMOLOGAREA UNOR SOIURI DE GLADIOLE, LALELE, TRANDAFIRI87,83
1993506PROMOVAREA ȘI EXTINDEREA ÎN CULTURĂ A UNOR CREAȚII BIOLOGICE NOI ȘI TEHNOLOGIILE LOR DE CULTIVARE ÎN CADRUL EXPLOATĂRILOR LEGUMICOLE MICI ȘI MIJLOCII DIN ZONA DE SUD VEST A ȚĂRII86,82
2003507TEHNOLOGIA COMBATERII INTEGRATE A COMPLEXULUI DE AGENȚI PATOGENI ȘI DĂUNĂTORI CU IMPORTANȚĂ ECONOMICĂ LA CULTURA DE CEAPĂ, CU IMPACT MINIM ASUPRA MEDIULUI ÎNCONJURĂTOR73,66
2013508PRODUCEREA DE SĂMÂNȚĂ DIN CATEGORIILE BIOLOGICE SUPERIOARE LA UNELE CULTIVARE DIN SPECIILE BOSTĂNOASE83,49
2023509PRODUCEREA DE SĂMÂNȚĂ DIN CATEGORII BIOLOGICE SUPERIOARE LA UNELE CULTIVARE DE TOMATE ȘI ARDEI86,83
2033510SOLUȚII MANAGERIALE COMPLEXE ÎN VEDEREA CREȘTERII CALITĂȚII ȘI PRODUCTIVITĂȚII CULTURILOR DE ARBORI ȘI ARBUȘTI ORNAMENTALI78,83
2043511SISTEM MANAGERIAL PENTRU PRODUCȚIA VITI VINICOLĂ FUNDAMENTAT PE MARKETING ASISTAT DE MECANISME DE INTERVENȚIE PE PIAȚĂ, ÎN CONTEXTUL POLITICILOR AGRICOLE ALE UNIUNII EUROPENE49,33Eliminat etapa 1
2053512OPTIMIZAREA UNOR VERIGI TEHNOLOGICE CU IMPACT ASUPRA CALITĂȚII MATERIALULUI SĂDITOR VITICOL, ÎN SCOPUL CREȘTERII RANDAMENTULUI ÎN VIȚE ALTOITE91,99
2063513VALORIFICAREA SUPERIOARA A SOIULUI FETEASCA REGALA SUB FORMA DE VINURI SPUMANTE CU CARACTERISTICI NOI OBTINUTE PRIN FERMENTAREA A DOUA IN RECIPIENTE METALICE DE PRESIUNE86,16
2073514TEHNOLOGII PENTRU DIMINUAREA DECLINULUI BIOLOGIC PRODUS DE BACTERII ȘI CIUPERCI LIGNICOLE LA VIȚA DE VIE, ÎN PODGORIILE DIN ROMÂNIA78,66
2083515PROCEDURA PENTRU AMPLASAREA , INFIINTAREA SI INTRETINEREA UNOR PLANTATII MAMA, IMPUSA DE RASPANDIREA VECTORILOR VIRUSURILOR VITEI DE VIE IN ZONA DEALURILOR MUNTENIEI85,00
2093516MENȚINEREA ȘI CONSOLIDAREA CARACTERELOR ȘI ÎNSUȘIRILOR VAȘLOROASE ALE NOILOR SOIURI ROMÂNEȘTI DE MAZĂRE ȘI FASOLE DE GRĂDINĂ ÎN PROCESUL DE PRODUCERE A SEMINȚELOR90,74
2103517CREȘTEREA CANTITĂȚII ȘI CALITĂȚII PRODUCȚIEI, ECONOMISIREA RESURSELOR ȘI CONSERVAREA MEDIULUI CONFORM STANDARDELOR EUROPENE PRIN UTILIZAREA ÎN ECOSISTEMELE LEGUMICOLE A UNOR METODE MODERNE DE IRIGARE78,24
2113518MATERIAL SĂDITOR VITICOL, LA NIVELUL NORMELOR SUPERIOARE DE CALITATE DIN U.E., OBȚINUT PRIN TEHNICI PEPINIERISTICE FUNDAMENTATE PE SOLUȚII ȘTIINȚIFICE MODERNE, ELEMENTE DE PROGRES TEHNIC ȘI ERGONOMIE.87,00
2123522MODERNIZAREA TEHNOLOGIILOR DE COMBATERE INTEGRATĂ A AGENȚILOR PATOGENI ȘI A DĂUNĂTORILOR LA CULTURILE DE TOMATE ȘI CASTRAVEȚI DIN SOLARII93,00
2133523DEZVOLTAREA ȘI IMPLEMENTAREA DE NOI TEHNICI DE ANALIZĂ IZOTOPICĂ PENTRU ÎMBUNĂTĂȚIREA SERVICIILOR DE ANALIZĂ ȘI CONTROL DIN INDUSTRIA AGRICOLĂ ÎN VEDEREA ALINIERII LA CERINȚELE IMPUSE DE UE92,16
2143524TEHNICI MODERNE NECONVENȚIONALE DE ÎNMULȚIRE RAPIDĂ A UNOR SPECII HORTICOLE DEFICITARE ÎN ȚARA NOASTRĂ83,50
2153525ASIGURAREA POTENȚIALULUI GENETIC LA SCARĂ COMERCIALĂ AL SOIURILOR AUTOHTONE VALOROASE, DIN SPECIILE DE LEGUME CULTIVATE ÎN ZONA TRANSILVANIEI, PRIN PRODUCEREA SEMINȚELOR DIN CATEGORII BIOLOGICE SUPERIOARE89,99
2163526 ELABORAREA UNEI TEHNOLOGII DE COMBATERE A DĂUNĂTORULUI BYCTISCUS BETULAE ÎN CADRUL ECOSISTEMULUI VITICOL DIN SE-UL MOLDOVEI.73,00
2173527ELABORAREA DE NOI TEHNOLOGII PRIVIND PLANTAȚIILE DE VII PE ROD PENTRU LIMITAREA AGENȚILOR PATOGENI ȘI DĂUNĂTORUILOR SUB PRAGUL ECONOMIC DE DĂUNARE ÎN PODGORIA ODOBEȘTI. OBȚINEREA DE PRODUCȚII CALITATIV SUPERIOARE ECOLOGICE (MAI PUȚIN POLUANTE).74,33
2183528STABILIREA TEHNOLOGIEI DE CULTURĂ LA CLONA DE PERSPECTIVĂ FETEASCĂ NEAGRĂ 7-20, ÎN CONDIȚIILE ECOSISTEMULUI VITICOL AL PODGORIEI ODOBEȘTI90,00
2193529TEHNOLOGIA DE PRODUCERE A TOMATELOR ALTOITE DE SERA86,58
2203530CERCETĂRI PRIVIND EXTINDEREA PERIOADEI DE RECOLTARE LA CĂPȘUN, UTILIZÂND CARACTERUL DE REMONTANȚĂ ȘI MANIPULAREA TEHNOLOGIILOR DE CULTURĂ LA NOILE SOIURI ȘI SELECȚII 89,66
2213531CERCETĂRI PRIVIND IMPLEMENTAREA TEHNICILOR MODERNE ÎN PRACTICA PEPINIERISTICĂ, PENTRU CREȘTEREA EFICIENȚEI ȘI COMPETITIVITĂȚII ÎN PRODUCEREA ȘI VALORIFICAREA MATERIALULUI SĂDITOR POMICOL ȘI DENDROLOGIC88,99
2223532MODERNIZAREA TEHNOLOGIEI DE COMBATERE INTEGRATĂ A BOLILOR ȘI DĂUNĂTORILOR VIȚEI DE VIE, ÎN CORELAȚIE CU STUDIUL IMPACTULUI PESTICIDELOR ASUPRA PROCESELOR FIZIOLOGICE ȘI BIOCHIMICE DIN PLANTĂ ȘI A POSIBILEI REMANENȚE ÎN 88,00
2233533MODERNIZAREA TEHNOLOGIEI DE COMBATERE A BOLILOR ȘI DĂUNĂTORILOR PRUNULUI, ÎN VEDEREA ÎMBUNĂTĂȚIRII CALITATIVE ȘI CANTITATIVE A PRODUCȚIEI DE FRUCTE ȘI REDUCERII IMPACTULUI POLUANT AL PESTICIDELOR ASUPRA MEDIULUI86,49
2243534TEHNOLOGIE DE EXPLOATARE DURABILA A UNEI LIVEZI INTENSIVE DE MAR82,91
2253535SOLUTII TEHNOLOGICE PRIETENOASE MEDIULUI DE EXPLOATARE IN VITICULTURA PODISULUI CENTRAL MOLDOVENESC CU IMPACT POZITIV ASUPRA CALITATII PRODUCTIEI79,66
2263536PRODUCERE DE MASCULI STERILI DE DIPTERE ȘI UTILIZAREA LOR ÎN LIMITAREA ATACULUI DE MUȘTELE FRUCTELOR ÎN POMICULTURA DURABILĂ ȘI ECOLOGICĂ93,00
2273537MODEL FUNCȚIONAL PENTRU OPTIMIZAREA TEHNOLOGIEI DE COMBATERE A VIERMELUI MERELOR PRIN FOLOSIREA INDICILOR DE REZISTENȚĂ FAȚĂ DE INSECTICIDE80,16
2283538TEHNOLOGIE DE LIMITARE A ATACULUI BACTERIILOR PATOGENE CARE AFECTEAZA LIVEZILE LA INFLORIT (ERWINIA AMYLOVORA, BACTERII CARE NUCLEAZA GHEATA) PRIN UTILIZAREA DURABILA A TULPINILOR DE MICROORGANISME ANTAGONISTEneeligibildeconspirat
2293539MODERNIZAREA USCATOARELOR PENTRU FRUCTE SI LEGUME CU REGIM DE FUNCTIONARE SEMICONTINUU DE TIP TUNEL46,66Eliminat etapa 1
2304450GHIDURI TEHNICO-ECONOMICE PENTRU UNITĂȚILE ZOOTEHNICE DE DIFERITE MĂRIMI PRIVIND TEHNOLOGIILE DE CREȘTERE, EXPLOATARE ȘI MEC ANIZARE 45,33Eliminat etapa 1
2314451EFICIENȚA TEHNOLOGIEI DE PRODUCERE ȘI PREPARARE A NUTREȚURILOR COMBINATE UTILIZATE ÎN CADRUL UNEI BUCĂTĂRII FURAJERE MODERNE, CU MOARĂ DE TIP MB-11 ȘI AMESTECĂTOR ORIZONTAL TIP 50077,99
2324452OBȚINEREA UNUI PRODUS NATURAL (APITERAPEUTIC) DE UZ VETERINAR DESTINAT TRATAMENTULUI ȘI PROFILAXIEI RAHITISMULUI88,92
2334453SISTEM DE SIMULARE A CURBEI DE LACTAȚIE LA VACILE ÎN TESTAREneeligibillipsă agent economic către care se face transferul
2344454METODOLOGIE MODERNĂ DE ALIMENTAȚIE PE BAZĂ DE RESURSE FURAJERE INDIGENE, ÎN VEDEREA OBȚINERII UNOR INDICI CALITATIVI ȘI CANTITATIVI SUPERIORI LA CARNEA DE PORC, ÎN CONDIȚII ECONOMICE ȘI ECOLOGICE76,35
2354455DETERMINARI GENETICE PRIN ASIMILAREA SI IMPLEMENTAREA TESTELOR ADN, LA ANIMALE.79,91
2364456CERCETĂRI PRIVIND METODICA SI MANAGEMENTUL CONTROLULUI PRODUCȚIEI DE LAPTE LA OVINE ÎN ROMÂNIA, ÎN CONTEXTUL REGLEMENTĂRILOR INTERNAȚIONALE84,67
2374457INFIINTAREA DE MICROFERME DE ANIMALE DE BLANA PE LANGA UNITATILE DE PROCESARE A CARNII IN SCOPUL CONVERSIEI ECOLOGICE A DESEURILOR86,67
2384458CRESTEREA CHINCHILEI, O POSIBILITATE DE DEVERSIFICARE A PRODUCTIEI DE BLANURI SI SPORIRE A VENITURILOR DIN GOSPODARIILE POPULATIEI84,50
2394459ETIOLOGIA SI TEHNOPROFILAXIA PRINCIPALELOR AFECTIUNI LA ANIMALELE DE BLANA CRESCUTE IN CAPTIVITATE IN CONDITIILE ECOLOGICE SPECIFICE TARII NOASTRE35,34Eliminat etapa 1
2404460AMELIORAREA LINIEI PATERNE DE PORCINE LSP-2000 SI PRODUCEREA HIBRIDULUI COMERCIAL CU PROCENT RIDICAT DE CARNE IN CARCASAneeligibildeconspirat
2414461IDENTIFICAREA MOLECULARA, INVENTARIEREA SI CONSERVAREA RASEI HUTUL DIN ROMANIA72,08
2424462CERCETAREA ȘI EXTENSIA BIOTECHNOLOGIILOR DE REPRODUCȚIE ÎN FERMELE ZOOTEHNICE DE VACIneeligibillipsesc documente obligatorii PED și A26
2434463DEZVOLTAREA METODELOR ȘI TEHNICILOR DE NUTRIȚIE ECOLOGICĂ ÎN FERMELE DE VACI DE LAPTE ÎN VEDEREA REDUCERII NIVELULUI DE POLUARE CU REZIDUURI AZOTATE77,41
2444464TEHNOLOGII PENTRU PRODUCEREA PRELUCRAREA ȘI VALORIFICAREA EPIBIOZEI MARINE89,33
2454465TEHNOLOGIA DE PRODUCERE A MATERIALULUI BIOLOGIC DESTINAT AMELIORĂRII OVINELOR DIN DOBROGEA88,50
2464466EVALUAREA RISCURILOR LA CONSERVAREA GENETICĂ A POPULAȚIILOR MICI DE OVINE84,50
2474467TEHNOLOGII OPTIMIZATE PENTRU HRĂNIREA OVINELOR DE LAPTE82,66
2484468FOLOSIREA PRECOCE LA REPRODUCȚIE A TINERETULUI OVIN ȘI CAPRIN 83,83
2494469TEHNOLOGII DE ÎNGRĂȘARE A IEZILOR PENTRU EXPLOATAȚIILE MICI ȘI MIJLOCII DE CAPRINE80,50
2504470AMELIORAREA PRODUCȚIEI DE CARNE LA EFECTIVELE DE OVINE ȚIGAIE ÎN ZONA DE PODIȘ A MOLDOVEI47,67Eliminat etapa 1
2514471CERCETĂRI CU PRIVIRE LA CERINȚELE DE ENERGIE ȘI DE PROTEINĂ ÎN VEDEREA EFICIENTIZĂRII MAXIME A UTILIZĂRII HRANEI LA POPULAȚIA DE OI CARABAȘĂ71,24
2524472OPTIMIZAREA NUTRITIEI IN VEDEREA CRESTERII CONVERSIEI FURAJELOR LA VACILE DE LAPTE PERFORMANTE IN CONDITII DE STRES TERMIC DIRIJAT, CTEMERAT SI SEZONIER86,07
2534473CERCETARI PRIVIND OBTINEREA SI ASIGURAREA CALITATII UNUI PRODUS ENZIMATIC DE UZ ZOOTEHNIC IN VEDEREA INDEPARTARII FACTORILOR ANTINUTRITIONALI86,49
2544474TESTAREA VALORII DE COMBINABILITATE A INCRUCIȘĂRII OVINELOR DIN RASELE AUTOHTONE LOCALE ȚURCANĂ, ȚIGAIE ȘI MERINOS DE CLUJ CU BERBECI DIN RASE DE CARNE IMPORTATEneeligibilpartener USAMV Cluj
2554475CERCETĂRI PRIVIND IDENTIFICAREA, ÎNREGISTRAREA ȘI CONSERVAREA RASEI MOCĂNIȚA74,17
2564476SOLUȚII NOI ÎN PREVENIREA ȘI COMBATEREA AFECȚIUNILOR DIGESTIVE ȘI RESPIRATORII LA VIȚEI ÎN PRIMA LUNĂ DE VIAȚĂneeligibildeconspirat
2574477CERCETĂRI PRIVIND OPTIMIZAREA HRĂNIRII TINERETULUI TAURIN DESTINAT PRODUCȚIEI DE CARNE ÎN FUNCȚIE DE OFERTA ECOLOGICĂ DIN ZONA DE CÂMPIE NEIRIGAT70,16
2584478REALIZAREA UNUI MODUL DE MICROFERMA PENTRU INTRODUCEREA IN ACVACULTURA ROMANEASCA A UNEI SPECII VALOROASE DE SOMN AFRICAN (CLARIAS GARIEPINUS) SI ELABORAREA TEHNOLOGIEI DE CRESTERE SUPERINTENSIVA IN SISTEM INCHIS88,67
2594479INTENSIFICAREA REPRODUCȚIEI PENTRU AMELIORAREA ȘI SPORIREA SUBPOPULAȚIILOR DE OVINE DIN VARIETĂȚILE DE CULOARE ALE RASEI KARAKUL DE BOTOȘANI 81,00
2604480ÎMBUNĂTĂȚIREA ÎNSUȘIRILOR PRODUCTIVE ALE CAPRELOR CRESCUTE ÎN PARTEA DE N -E A MOLDOVEI 83,59
2614481CERCETĂRI PRIVIND MANIFESTĂRILE ETOLOGICE NUTRIȚIONALE LA MIEI ÎN INTERRELAȚIE CU FACTORII MICRO ȘI MACROMEDIULUI DE CREȘTERE ȘI EXPLOATARE82,92
2624482DIVERSIFICAREA PRODUCȚIILOR LA RASA KARAKUL ȘI ȚURCANĂ PE BAZA ÎNCRUCIȘĂRILOR CU BERBECI AWASSI90,17
2634483SOLUTII NOI TEHNIC ECOLOGICE PRIVIND DEZVOLTAREA DURABILA A POTENTIALULUI PISCICOL38,00Eliminat etapa 1
2644484TEHNOLOGIE DE VALORIFICARE COMPLEXĂ A BIORESURSELOR ACVATICE PRIN POLICULTURĂ INTERSPECIFICĂ A SPECIILOR DE STURIONI ENDEMICE ȘI ACLIMATIZAȚI ,95,00
2654485TEHNOLOGII MODERNE DE CREȘTERE A PEȘTILOR ÎN VIVIERE FLOTABILE76,83
2664486SOLUȚII PRIVIND DEZVOLTAREA DURABILĂ A BIORESURSELOR ACVATICE DIN UNITĂȚILE SISTEMATICE SITUATE PE VALEA MOSTIȘTEI78,66
2674487CREȘTEREA REPRODUCĂTORILOR APICOLI FEMELI ÎN EXTRASEZON PRIN UTILIZAREA TRÂNTORILOR OBȚINUȚI DIN FAMILII DE ALBINE CU STĂRI BIOLOGICE INDUSE80,51
2684488RENTABILIZAREA PRODUCȚIEI ȘI CALITĂȚII FURAJELOR DE PAJIȘTI PRIN CONVERSIA LOR OPTIMĂ ÎN PRODUSE ZOOTEHNICE ÎN CONDIȚIILE UNEI AGRICULTURI DURABILE82,66
2694489TEHNOLOGIE DE OBTINERE A NUTRETURILOR CONCENTRATE CU ADAUGIRI DE ZEOLITI PENTRU CRESTERE INTENSIVA A PASARILOR SI REDUCEREA CONCENTRATIEI DE AMONIAC78,07
2704490POSIBILITĂȚI DE CREȘTERE A PRODUCȚIEI DE FITOMASĂ PE PAJIȘTILE PERMANENTE ȘI SECUNDARE DIN ZONA ESTICĂ A CÂMPIEI COLINARE ȘI SUBCARPATICE A TRANSILVANIEI PRIN LUCRĂRI DE SUPRAFAȚĂ, MĂSURI RADICALE DE REFACERE A COVORULUI VEGETAL ȘI PĂȘUNAT RAȚIONAL.47,33Eliminat etapa 1
2714491ÎMBUNĂTĂȚIREA POTENȚIALULUI GENETIC A POPULAȚIEI DE TAURINE DE BĂLȚATĂ ROMÂNEASCĂ TIP SIMMENTAL PRIN METODE MODERNE DE AMELIORARE, CREȘTEREA DIRIJATĂ A TINERETULUI DE REPRODUCȚIE ȘI FOLOSIREA TRANFERULUI DE EMBRIONI CA BIOTEHNOLOGIE MODERNĂ DE REPRODUCȚIE neeligibilnu conține activitățile obligatorii
2724492TEHNOLOGII DE CRESTERE IN SISTEM INTENSIV SI SUPERINTENSIV A CRAPULUI DE CULTURA IN SPATII PROTEJATE91,99
2734493REDUCEREA NIVELULUI DE MINERALE DIN HRANA PĂSĂRILOR (PUI BROILERI ȘI GĂINI OUTOARE) PRIN UTILIZAREA UNOR PREMIXURI CU MINERALE CHELATATE ANORGANIC79,83
2744494TEHNOLOGIE DE UTILIZARE A SOIURILOR DE DUD IN CORELATIE CU STADIILE LARVARE, SP. BOMBYX MORI, IN DIFERITE ZONE ECOPEDOLOGICE ALE TARII 87,25
2754495TEHNOLOGII NOI, EUROCOMPATIBILE, PRIVIND VALORIFICAREA CU TAURINELE A FONDULUI ZOOTEHNIC SI PASTORAL IN ZONA MONTANA85,91
2764496METODOLOGIE COMPLEXĂ ȘI MODERNĂ (TEHNICI GNOTOBIOTICE + TEHNICI DE BIOLOGIE MOLECULARĂ) PENTRU INVESTIGAREA ȘI CONTROLUL FENOMENULUI DE TRANSLOCARE A ENTEROBACTERIILOR PATOGENE LA TINERETUL SPECIILOR DE MARE RANDAMENT ECONOMIC (PORCINE, GĂINI).48,67Eliminat etapa 1
2774497CERCETĂRI PRIVIND IMUNODIAGNOSTICUL ÎN INFESTAȚIA CU SARCOPTES SCABIE VAR.SUIS LA SUINE70,75
2784498ELABORAREA PRIN TEHNICI MOLECULARE ȘI IMUNOLOGICE A UNOR METODE RAPIDE DE DETECTARE A GERMENILOR DIN GENUL SALMONELLA DIN APĂ, FURAJE ȘI PRODUSE DE ORIGINE ANIMALĂ ÎN SCOPUL PROTEJĂRII SĂNĂTĂȚII PUBLICE.79,09
2794499INVESTIGAȚII EPIDEMIOLOGICE PRIVIND IMPLICAREA PARAZITISMULUI CU NEOSPORA CANINUM ÎN PATOLOGIA ABORTIGENĂ ȘI NEONATALĂ LA TAURINE.75,67
2804500TEHNOLOGIE DE DIAGNOSTIC PRECOCE, PROFILAXIE ȘI TERAPIE A ACIDOZEI METABOLICE LATENTE ALIMENTARE LA VACI CU PRODUCȚIE RIDICATĂ DE LAPTE47,67Eliminat etapa 1
2814501BIOPRODUSE OBȚINUTE PRIN TEHNOLOGIA ADN RECOMBINANT ÎN CONTROLUL HOLEREI AVIARE79,76
2824502PROTEINE DE FUZIUNE ȘI MOLECULE DE ADN RECOMBINANT UTILIZABILE IN CONTROLUL SALMONELOZELOR AVIARE85,84
2834503BIOSUPLIMENT NUTRIȚIONAL DE UZ VETERINAR74,32
2844504CERCETĂRI PRIVIND IMUNOSUPRAVEGHEREA INFESTAȚIEI CU TOXOPLASMA GONDII LA SUINE81,42
2854505CERCETĂRI ETIOPATOGENETICE ȘI ELABORAREA DE METODE DE DIAGNOSTIC DE LABORATOR ÎN SINDROMUL MULTISISTEMIC DE SLĂBIRE POSTÂNȚĂRCARE (CIRCOVIROZA PORCINĂ).78,68
2864506METODOLOGIE DE EVALUARE A IMUNITĂȚII ÎN PLEUROPNEUMONIA INFECȚIOASĂ PORCINĂ79,59
2874507STAND DE INSEMINARE INSTRUMENTALA A MATCILOR DE ALBINE81,41
2884508TEHNOLOGIA PRODUCERII SI VALORIFICAREA HIBRIZILOR F1 DINTRE RASA BALTATA ROMANEASCA SI RASELE DE CARNE CHAROLAISSE SI BLANC-BLEU-BELGE, IN VEDEREA CRESTERII EFICIENTEI ECONOMICE A FERMELOR ZOOTEHNICE78,60
2894509SISTEM COMPLEX DE MĂSURARE, CONTROL ȘI RESTAURARE A CALITĂȚII APEI ÎN BAZINELE DE CREȘTERE A PEȘTELUI75,75
2904510TEHNOLOGIE PRIVIND FOLOSIREA ÎN FURAJARE A PRODUSULUI BIOPLEX LA VIȚELELE DE REPRODUCȚIE DIN RASA BNR ÎN VEDEREA ÎMBUNĂTĂȚIRII SĂNĂTĂȚII ȘI A PERFORMANȚELOR DE PRODUCȚIE ȘI REPRODUCȚIE68,66
2914511 CONSERVAREA BIODIVERSITĂȚII GENETICE A RASEI SURĂ DE STEPĂ, RASĂ ÎN CURS DE DISPARIȚIE76,84
2924512METODA RAPIDA DE EVALUARE CANTITATIVA A NUMARULUI DE CELULE SOMATICE IN LAPTE78,84
2934513TEHNOLOGIE DE FORMARE A FAMILIILOR DE ALBINE ÎN CONDIȚII ECOLOGICE89,00
2944514MANIPULAREA PROCESELOR RUMINALE ÎN VEDEREA CREȘTERII PERFORMANȚELOR PRODUCTIVE ALE RUMEGĂTOARELOR PRIN REDUCEREA DEGRADĂRII PROTEINELOR DIN RAȚII85,66
2954515MULTIPLICAREA DESCENDENȚEI VACILOR MAME DE TAURI PRIN BIOTEHNOLOGIA TRANSFERULUI DE EMBRIONI ÎN SCOP ZOOTEHNIC,VETERINAR ȘI COMERCIALneeligibilnu conține activitățile obligatorii
2964516SISTEM RECIRCULANT DE ACVACULTURA SI HIDROPONIE80,25
2974517CERCETĂRI PRIVIND STABILIREA INFLUENȚEI UNOR FACTORI LIMITATORI AI CREȘTERII PĂSTRĂVULUI ÎN BAZINE DE BETON, ÎN SCOPUL OPTIMIZĂRII ACVACULTURII SALMONIDELOR41,00Eliminat etapa 1
2985450ELABORAREA UNUI NOU PROCEDEU DE REDUCERE A IMPACTULUI DE MEDIU A REZIDUURILOR REZULTATE DIN OPERAȚIILE DE STABILIZARE FERICĂ ȘI CUPRICĂ A VINULUI80,91
2995451SENZOR ELECTROCHIMIC NITRIT SELECTIV PENTRU CONTROLUL NITRITILOR IN PRODUSE AGROALIMENTARE, NITRITSENZ.88,83
3005452OPTIMIZAREA TEHNOLOGIILOR DE PRODUCERE A VINURILOR DOCC PRIN UTILIZAREA TULPINILOR DE DROJDII SELECTIONATE AUTOHTONE"neeligibildeconspirat
3015453SISTEM PENTRU MONITORIZAREA CONFORMITATII CALITATIVE SI SIGURANTEI VINURILOR CU DENUMIREA DE ORIGINE "DEALU MARE"32,00Eliminat etapa 1
3025454TEHNOLOGII DE OBȚINERE ÎN CONDIȚII ECOLOGICE A LAPTELUI ȘI CĂRNII DE OVINE83,34
3035455UTILIZAREA METODELOR CROMATOGRAFICE MODERNE (GC-MS, HPLC) PENTRU DETERMINAREA IMPACTULUI TRATAMENTELOR CU PESTICIDE (REZIDUURI TOXICE SI CONTINUTUL IN PRINCIPII ACTIVE) LA CULTURILE DE PLANTE MEDICINALE, CONFORM LEGISLATIEI EUROPENE80,50
3045456PRODUSE DEZINFECTANTE ECOLOGICE SI METODE PERFORMANTE DE SUPRAVEGHERE SI CONTROL A SANITATIEI IN INDUSTRIA ALIMENTARA79,92
3055457TEHNOLOGIE NECONVENȚIONALĂ DE COMBATERE A DĂUNĂTORILOR CEREALELOR ÎN PERIOADA DEPOZITĂRII, CU PRODUSE MINERALE NETOXICE, ÎN CONTEXTUL ASIGURĂRII SECURITĂȚII ALIMENTULUI ȘI NUTRIȚIEI UMANE81,66
3065458INCIDENTA MICOTOXINELOR PRODUSE DE GENUL FUSARIUM PE LANTUL CEREALIER71,67
3075459APLICAREA SISTEMULUI DE MANAGEMENT AL SIGURANTEI ALIMENTULUI, PE BAZA PRINCIPIULUI HACCP - STUDIU DE CAZ PENTRU INDUSTRIA CARNII93,00
3085460REALIZAREA DE PRODUSE PROCESATE DIN FRUCTE CU UN CONȚINUT RIDICAT IN ANTIOXIDANȚI, IN SCOPUL PREVENIRII AFECȚIUNILOR DETERMINATE DE STRESUL OXIDATIV74,75
3095461PRODUSE ALIMENTARE DIN CEREALE SI FRUCTE PENTRU DIABETICI76,42
3105462TEHNOLOGIE SI INSTALATIE DE OZONIZARE A APELOR DE PROCES DIN INDUSTRIA CARNII DE PASARE IN VEDEREA DEZINFECTIEI SI CONDITIONARII ECOLOGICE95,33
3115463MATERIALE EXPANDATE BIODEGRADABILE PENTRU AMBALARE ANTIȘOC, OBȚINUTE PRIN VALORIFICAREA MATERIILOR PRIME AGROALIMENTARE, FOLOSIND METODE DE EXTRUDARE44,67Eliminat etapa 1
3125464TEHNOLOGIE DE OBȚINERE A CARCASELOR ȘI CĂRNII DE PORC CONFORM CERINȚELOR UNIUNII EUROPENE35,00Eliminat etapa 1
3135465CERCETĂRI PRIVIND PRODUCEREA DE NOI PREPARATE AGROALIMENTARE SAU PARAFARMACEUTICE COMPETITIVE PE BAZĂ DE LEGUME, SARE SI EXTRACTE NATURALE DIN FLORA SPONTANĂ PRIN IMPLEMENTAREA UNOR SISTEME PERFORMANTE DE PROCESARE83,01
3145466CARACTERIZAREA CALITĂȚII STURIONILOR DE CULTURĂ84,50
3155467ADAPTAREA ȘI COMPLETAREA UNOR METODE ȘI PROCEDEE DE ANALIZĂ PENTRU IDENTIFICAREA COLORANȚILOR ADĂUGAȚI FRAUDULOS ÎN VINURI32,00Eliminat etapa 1
3165468CRESTEREA CALITATII NUTRITIONALE A LEGUMELOR PRIN UTILIZAREA UNOR PROCEDEE SI TEHNICI DE AGRICULTURA BIOLOGICA SI PROCESAREA LOR IN SISTEM GOSPODARESC75,84
3175469METODE PENTRU DETERMINAREA ANTIOXIDANTILOR DE TIP FENOLIC (E310-E322) IN ALIMENTE, PRIN CROMATOGRAFIE SI SPECTROMETRIE DE MASA42,67Eliminat etapa 1
3185470COLORANTI ALIMENTARI - DATE ELECTROCHIMICE SI SPECTROFOTOMETRICE PENTRU CONTROLUL CONCENTRATIEI SI AL COMPORTAMENTULUI REDOX IN CONDITII SIMILARE CELOR DIN ORGANISM COLALIM82,99
3195471REALIZAREA UNOR METODE NOI DE DETERMINARE A CONTINUTULUI DE ADITIVI DIN PRODUSELE ALIMENTARE.81,00
3205472SISTEM DE ANALIZĂ A RISCURILOR PRIVIND SECURITATEA ALIMENTARĂ PE FILIERA DE PRODUCERE - COMERCIALIZARE A LAPTELUI47,33Eliminat etapa 1
3215473TEHNOLOGIE DE STABILIZARE FIZICO-CHIMICĂ A VINURILOR ÎN VEDEREA ASIGURĂRII CERINȚELOR UNIUNII EUROPENE PRIVIND SECURITATEA ALIMENTULUIeliminatoferta tehnica in intregime nu corespunde cu titlul proiectului
3225474PRODUCEREA UNEI TULPINI DE DROJDIE SELECTIONATA USCATA ACTIVA CARE SA PUNA IN VALOARE CARACTERISTICILE SENZORIALE SPECIFICIE ALE VINURILOR ROMANESTI 90,66
3235475NOI ECHIPAMENTE DIN MATERIALE COMPOZITE PENTRU STOCAREA ȘI PROCESAREA PRODUSELOR AGROALIMENTARE LICHIDE44,00Eliminat etapa 1
3245476PROCEDEE MODERNE DE OBTINERE A PRODUSELOR LACTATE ECOLOGICEneeligibillipsa activitate de CD la Colegiul Terezianu
3255477VALORIFICAREA SUPERIOARA A TESCOVINEI DE STRUGURI PRIN OBTINEREA ENOCOLORANTULUI, ENOTANINULUI SI ULEIULUI FOLOSIND EXTRACTIA CU FLUIDE SUPERCRITICEneeligibillipsa activitate de CD la Colegiul Terezianu
3265478CRESTEREA VALORII NUTRITIVE SI ASIGURAREA CALITATII LA OBTINEREA PRODUSELOR LACTATE ACIDE41,66Eliminat etapa 1
3275479PARTICULARITATI IN CONDUCEREA PROCESELOR FERMENTATIVE CU DROJDII IMOBILIZATE69,99
3285480IMPLEMENTAREA UNOR TEHNOLOGII NOI DE DESHIDRATARE A STRUGURILOR, FRUCTELOR SI LEGUMELOR80,76
3295481REALIZAREA UNOR PRODUSE VEGETALE PE BAZĂ DE SOIA CU IMPLEMENTAREA UNOR TEHNOLOGII DE PRELUCRARE COMPLEXĂ74,67
3305482STUDIU PRIVIND INSTITUIREA SISTEMULUI SECURITĂȚII SANITARE - SALUBRITĂȚII ALIMENTELOR ÎN FLUXUL REALIZĂRII LOR.neeligibil
3315483REALIZAREA DE PRODUSE NOI, HIPOGLUCIDICE ȘI HIPOCALORICE PE BAZĂ DE LEGUME ȘI FRUCTE79,17
3325484EVALUAREA SI CONTROLUL RISCURILOR ASOCIATE PROCESARII LAPTELUI PENTRU IMPLEMENTAREA SISTEMELOR DE ASIGURARE A CALITATII90,66
3335485VALORIFICAREA SUPERIOARA A LAPTELUI DE CAPRA PRIN REALIZAREA DE PRODUSE LACTATE FUNCTIONALE"82,83
3345486TEHNOLOGII DE PROCESARE MINIMALĂ A UNOR SPECII DE LEGUME46,66Eliminat etapa 1
3355487STABILITATEA SISTEMULUI PRODUS ALIMENTAR - AMBALAJ LA CONSERVAREA PRODUSELOR ALIMENTARE IN AMBALAJE METALICE LACUITE88,83
3365488STERILIZAREA AMBALAJELOR PENTRU INDUSTRIA ALIMENTARA CU DESCĂRCĂRI ELECTRICE LA PRESIUNE ATMOSFERICĂ92,66
3375489REDUCEREA CONTINUTULUI DE MICOTOXINE LA PORUMB PRIN APLICAREA MAI MULTOR STRATEGII DE PROTECTIE A CULTURII83,11
3385490SISTEM SELECTIV SI SENSIBIL PENTRU DETECTIA REZIDUURILOR DE PESTICIDE ORGANOFOSFORICE DIN PRODUSE ALIMENTARE81,50
3395491EVALUAREA COMPORTAMENTULUI ALIMENTAR ȘI A STĂRII NUTRIȚIONALE A COMUNITĂȚII ÎN VEDEREA OPTIMIZĂRII SECURITĂȚII ALIMENTARE A POPULAȚIEI44,00Eliminat etapa 1
3405492DEZVOLTARE METODA DE ANALIZA SI IMUNOSENZORI IMPEDIMETRICI PENTRU DETECTIA RAPIDA A AMINOGLICOZIDELOR82,84
3415493MANAGEMENTUL PERFORMANT AL TEHNOLOGIEI DE PRODUCERE A DROJDIEI DE PANIFICAȚIE ÎN VEDEREA OPTIMIZĂRII CALITĂȚII PRODUSULUI41,00Eliminat etapa 1
3425494TEHNOLOGIE DE OBȚINERE A UNUI PRODUS DE CALITATE SUPERIOARA CU SPECIFIC ROMANESC DIN POPULAȚII POMICOLE LOCALE47,66Eliminat etapa 1
3435495CREȘTEREA SIGURANȚEI ALIMENTELOR LA FOLOSIREA COLORANȚILOR DE ORIGINE VEGETALĂ ÎN SCOPUL DIVERSIFICĂRII FUNCȚIONALE ȘI COMERCIALE A PRODUSELOR ALIMENTARE neeligibillipsa activitate de CD la Colegiul Terezianu
3445496STUDIUL EXPERIMENTAL - DEMONSTRATIV ÎN VEDEREA VALORIFICĂRII PLANTELOR MEDICINALE ȘI AROMATICE DIN ZONA MONTANĂneeligibilnu se finalizaează cu A26
3455497ELABORAREA TEHNOLOGIEI ȘI REALIZAREA INSTALAȚIEI DE OBȚINERE PRIN TEHNICI NECONVENȚIONALE A VINULUI CU CARACTER PUTERNIC BIOLOGICneeligibilofertantul nu are activitate de CD
3465498SISTEM INTEGRAT DE CULTURA SI PROCESARE A NOI SOIURI DE TOMATE46,00Eliminat etapa 1
3475499TEHNICI SI TEHNOLOGII PERFORMANTE DE CULTIVARE SI PROCESARE A LEGUMELOR DESTINATE INDUSTRIALIZARII43,34Eliminat etapa 1
3485500MODIFICAREA PREDICTIBILÎĂ A COMPOZIȚIEI ULEIURILOR DE FLOAREA - SOARELUI36,67Eliminat etapa 1
3495501CERCETARI PRIVIND REALIZAREA PRODUSELOR LACTATE FUNCTIONALE LIOFILIZATE77,34
3505502REALIZAREA ȘI DEZVOLTAREA UNUI ECHIPAMENT MODERN, DESTINAT AMBALARII PRODUSELOR ALIMENTARE PORTIONATE, PRIN METODA TOP SEALING78,92
3515503VALORIFICAREA UNOR SPECII DE CATINĂ: HIPPOPHAE RHAMNOIDES, LYCIUM BARBARUM, TAMARIX L., MYRICARIA GERMANICA L. (CĂTINA ALBĂ, CĂTINA DE GARDURI, ROȘIE, CĂTINA PITICĂ) ÎN VEDEREA OBȚINERII DE PRODUSE CU ACȚIUNE PREVENTIVĂ, CURATIVĂ ȘI ANTIOXIDANTĂ.77,84
3525504VALORIFICARE SUPERIOARĂ A DEȘEURILOR DIN VINIFICAȚIE PRIN ELABORAREA TEHNOLOGIEI DE OBȚINERE A TARTRATULUI DE CALCIU69,51
3535505REALIZAREA DE PREPARATE DE CARNE CU AMESTECURI DE SĂRARE ȘI CONDIMENTARE CU CONDIMENTE INDIGENE PENTRU PERSOANE CU DIABET92,67
3545506TRASABILITATEA ALIMENTULUI DE CALITATE - PROIECT VIRTUAL DE MONITORIZARE SI CONDUCERE A FLUXULUI TEHNOLOGICneeligibildeconspirat
3556450APLICAREA MODELULUI EUROPEAN DE SIMULARE (ESIM) PENTRU ANALIZA IMPACTULUI POLITICII AGRICOLE COMUNE ASUPRA OFERTEI, CONSUMULUI SI COMERTULUI AGRICOL ROMANESC49,33Eliminat etapa 1
3566451MARKETINGUL PE FILIERA VINULUI91,58
3576452ELABORAREA DE STUDII ECONOMICE ÎN CENTRUL TRANSILVANIEI ÎN VEDEREA FUNDAMENTĂRII ȘTIINȚIFICE A UNOR SISTEME EFICIENTE DE PRODUCȚIE, ORGANIZARE ȘI DE MARKETING ÎN AGRICULTURA ECOLOGICĂ70,24
3586453PROIECTAREA, TESTAREA ȘI BREVETAREA UNEI METODE DE ANALIZĂ A DURABILITĂȚII ECOLOGICE DIN ROMÂNIA87,32
3596454ELABORAREA DE NORME DE PRODUCȚIE ȘI CONSUM DE MOTORINĂ PENTRU LUCRĂRI AGRICOLE EXECUTATE MECANIZAT ȘI PENTRU TRANSPORT PRODUSE AGRICOLE ȘI MATERIALE, CU AGREGATE TRACTOR-REMORCĂ46,33Eliminat etapa 1
3606455CERCETARI IN VEDEREA MONITORIZARII SI EFICIENTIZARII FILIEREI DE PRODUCTIE SI VALORIFICARE A PRODUSELOR DE NATURA ANIMALIERA PE BAZA MODELELOR DE AGRICULTURA CONTRACTUALA88,99
3616456DETEMRINAREA COEFICIENTILOR ZONALI AI MARJEI BRUTE STANDARD (MBS) IN ROMANIA91,49
3626457METODE SI TEHNICI DE EVALUARE A POTENTIALULUI DE DEZVOLTARE DURABILĂ A AGRICULTURII ROMÂNIEI80,08
3636458SISTEM OPERATIONAL DE GESTIONARE A PESCĂRIILOR MARINE ROMÂNEȘTI BAZAT PE ABORDAREA ECOSISTEMICA74,75
3646459SISTEM INFORMATIC ECONOMIC PENTRU ESTIMAREA, PROIECTAREA SI MONITORIZAREA EVOLUTIEI COSTURILOR IN VEDEREA RENTABILIZARII EXPLOATATIILOR AGRICOLE 74,41
3656460STUDII ASUPRA STRUCTURII CULTURILOR PE CATEGORII DE EXPLOATAȚII ȘI FUNDAMENTAREA ECONOMICĂ A ACESTORA29,66Eliminat etapa 1
3666461PROMOVAREA MANAGEMENTULUI CULTIVĂRII LEGUMELOR ȘI FLORILOR ÎN EXPLOATAȚII FAMILIALE CA SURSĂ DE VENITURI85,49
3676462SISTEM INTEGRAT DE MANAGEMENT AL CULTURILOR DE PLANTE OLEAGINOASE SI AL UTILIZARII UNUI COMBUSTIBIL ALTERNATIV ECOLOGIC, FABRICAT PE BAZA ACESTORA PENTRU MOTOARELE TERMICE CARE ECHIPEAZA UTILAJELE AGRICOLE73,66
3686463CENTRE DE INFORMARE RURALA (CIR) - ACCES LA FONDURILE EUROPENE PENTRU DEZVOLTARE RURALA71,99
3696464IMPACTUL ADERĂRII ROMÂNIEI LA UE ȘI OBLIGATIVITATEA INTRODUCERII IDENTIFICĂRII ELECTRONICE PRIN TRANSPORDERI PASIVI LA BOVINE CA URMARE A POLITICILOR AGRICOLE COMUNE ÎN GESTIUNEA NAȚIONALĂ DE PRODUSE AGROALIMENTARE 47,00Eliminat etapa 1
3706465CERCETĂRI COMPLEXE INTERDISCIPLINARE PRIVIND ECOSISTEMUL, TEHNOLOGIILE DE PRODUCȚIE ȘI REPRODUCȚIE, ECONOMIA, MARKETINGUL ȘI MANAGEMENTUL FERMEI DE STRUȚI PERFORMANTE77,83
3716466INSTITUTIRE MANAGEMENTULUI TEHNIC SI ECONOMIC AL CALITATII PE FILIERA PRODUSELOR AGRICOLE IN CONDITIILE ASIGURARII EFICIENTEI ECONOMICE SI ALINIERII LA REGLEMENTARILE UE90,66
3726467UTILIZAREA MIXULUI DE MARKETING PENTRU ÎMBUNĂTĂȚIREA MANAGEMENTULUI CULTURII CARTOFULUI ÎN CONTEXTUL ADERĂRII ROMÂNIEI LA UNIUNEA EUROPEANĂ ȘI DEZVOLTĂRII AGRICULTURII DURABILE-MCC82,24
3736468RECONSIDERAREA SELECTIVA A TRADITIEI CRESTERII OVINELOR DE RASA TURCANA PE BAZA BUNELOR PRACTICI SI A CALITATII PRODUSULUI IN SCOPUL EFICIENTIZARII EXPLOATATIEI AGRICOLE MONTANE43,00Eliminat etapa 1
3746469METODOLOGIE ȘI APLICAȚII PRIVIND EVALUAREA BUGETULUI ENERGETIC AL ACTIVITĂȚILOR AGRICOLE91,41
3756470RENAȘTEREA CREDITULUI AGRICOL CA FACTOR DE DEZVOLTARE A AGRICULTURII ROMÂNEȘTI32,00Eliminat etapa 1
3767450TEHNOLOGIE DE MANTENANȚĂ PREVENTIVĂ ȘI CORECTIVĂ PENTRU COMBINA DROPIA 1410 86,24
3777451TEHNOLOGIE DE MANTENANȚĂ PREVENTIVĂ ȘI CORECTIVĂ PENTRU COMBINA DROPIA 111085,91
3787452PERFECTIONAREA TEHNOLOGIEI DE PREGATIREA PATULUI GERMINATIV PRIN REALIZAREA UNEI GRAPE CU CAPACITATE RIDICATA DESTINATA TRACTOARELOR DE PUTERI MARI95,00
3797453TEHNOLOGIE ECOLOGICĂ DE LUCRAREA SOLULUI ÎN SISTEM CONSERVATIV ȘI SUBSOLAJ PRIN REALIZAREA UNUI ECHIPAMENT TEHNIC PENTRU TRACTOARE DE MARE PUTERE96,32
3807454PERFECȚIONAREA TEHNOLOGIEI DE MECANIZARE A LUCRĂRILOR DE FERTILIZAT PE PANTE, PRIN REALIZAREA UNEI MAȘINI DE ADMINISTRAT ÎNGRĂȘĂMINTE CHIMICE GRANULATE, ÎN AGREGAT CU TRACTORUL DE 45 CP PE ROȚI, PE PARCELE MICI ȘI MIJLOCII DIN ZONA COLINARĂ93,50
3817455PERFECȚIONAREA ECHIPAMENTELOR TEHNICE DE PRELUCRARE A DEȘEURILOR ORGANICE INFESTATE BACTERIOLOGIC DIN ZOOTEHNIE ÎN VEDEREA ASIGURĂRII CALITĂȚII MEDIULUI CONFORM STANDARDELOR U.E.75,66
3827456TEHNOLOGIE ȘI INSTALAȚIE DE CRIOCONCENTRARE A SUCULUI DE STRUGURI84,16
3837457GHIDURI TEHNICO - ECONOMICE PRACTICE PENTRU SISTEMELE DE MECANIZARE SI ECHIPAMENTE TEHNICE DESTINATE PRODUCTIEI VEGETALE PRIVIND PLANTELE DE CAMP DIN AGROZONA DE CAMPIE PE MODULE DE EXPLOATATII IN SCOPUL EFICIENTIZARII EXPLOATATIEI80,49
3847458ELABORAREA TEHNOLOGIEI PERFECȚIONATE DE MENTENANȚĂ PREVENTIVĂ ȘI CORECTIVĂ PENTRU MAȘINI COMBINATE DE SEMĂNAT ȘI FERTILIZAT TIP SPC ÎN SCOPUL EFICIENTIZĂRII ACTIVITĂȚII DE EXPLOATARE A ACESTORA 85,83
3857459PERFECȚIONAREA TEHNOLOGIEI DE MECANIZARE A LUCRĂRILOR DE RECOLTAT FURAJE PRIN REALIZAREA UNEI COMBINE TRACTATE.93,83
3867460PERFECȚIONAREA TEHNOLOGIEI DE OBȚINERE A NUTREȚURILOR CONCENTRATE PRIN REALIZAREA UNEI BUCĂTĂRII FURAJERE DESTINATE FERMELOR MIJLOCII, ÎN VEDEREA CREȘTERII CALITĂȚII ȘI PRODUCȚIEI DE CARNE ȘI LAPTE91,66
3877461GAMĂ TIPODIMENSIONALĂ DE SEPARATOARE MAGNETICE UTILIZATE ÎN PROCESUL DE FABRICARE A NUTREȚURILOR COMBINATE, ÎN VEDEREA PROTECȚIEI INSTALAȚIILOR TEHNOLOGICE ȘI A SĂNĂTĂȚII ANIMALELOR90,99
3887462ASIMILAREA ÎN FABRICAȚIE A UNUI FINISOR VIBRATOR CU AUTOCURĂȚIRE ÎN SCOPUL CREȘTERII INDICELUI DE EXTRACȚIE LA PRODUSELE MĂCINATE93,99
3897463INSTALAȚIE AUTOMATIZATĂ DE 5-12 T/H PENTRU MĂCINAREA CEREALELOR DESTINATE REALIZĂRII FURAJELOR COMBINATE, CU SISTEM INTEGRAT DE ASPIRAȚIE ȘI FILTRARE, ÎN VEDEREA RESPECTĂRII NORMELOR UE92,66
3907464MODERNIZAREA TEHNOLOGIILOR DE MECANIZARE PENTRU CULTURA CARTOFULUI PRIN REALIZAREA UNEI MAȘINI DE PLANTAT PERFORMANTE.93,66
3917465CERCETĂRI PRIVIND REALIZAREA UNUI SET DE ECHIPAMENTE TEHNICE DESTINATE MECANIZARII LUCRĂRILOR DE ÎNTREȚINERE ÎN CULTURILE ȘCOALĂ (PEPINIERE) DE VIȚĂ DE VIE.94,66
3927466SISTEM DE ÎNCĂLZIRE A SERELOR CU BIOMASĂ DIN SURSE LOCALE92,91
3937467PERFECȚIONAREA TEHNOLOGIEI DE PRELUCRARE A STRUGURILOR PRIN REALIZAREA UNEI MAȘINI DE DEZBROBONIT ȘI ZDROBIT93,91
3947468PERFECȚIONAREA ECHIPAMENTULUI TEHNIC DE SEPARARE A PIETRELOR DIN CEREALE PRIN ÎNLOCUIREA MECANISMULUI BIELĂ-MANIVELĂ CU ELECTROVIBRATOARE90,99
3957469SISTEM DE ÎNCĂLZIRE ELECTRICĂ A STRATULUI NUTRITIV DE SOL DIN SERE ȘI SOLARII ÎN VEDEREA STIMULĂRII GERMINAȚIEI SEMINTELOR ȘI PENTRU ÎNTREȚINEREA CONTROLATĂ A TEMPERATURII SOLULUI ÎN SEZONUL RECEneeligibil
3967470TEHNICI NECONVENTIONALE DE CRESTERE A PRODUCTIVITATII LA CULTURILE DE CARTOFI 82,08
3977471APLICAREA SISTEMULUI HACCP PE LINIILE DE MULS MECANIC DIN EXPLOATAȚIILE MICI ȘI MIJLOCII LA OVINE ȘI CAPRINE82,24
3987472SISTEM MODULAR INFORMATIZAT PENTRU AUTOMATIZAREA PRODUCTIEI DE LAPTE LA VACI PERFORMANTE, IN CONDITIILE PEDOCLIMATICE ALE CAMPIEI ROMANE80,58
3997473CRESTEREA CANTITATII SI CALITATII PRODUSELOR EXPANDATE PRIN PERFECTIONAREA EXTRUDERELOR ALIMENTARE AUTOGENE CU MELC SCURT EXISTENTE.84,99
4007474SISTEM DE MONITORIZARE SI AUTOMATIZARE A PROCESELOR SPECIFICE PENTRU CULTIVAREA CIUPERCILOR PLEUROTUS.neeligibilpartener Universitatea Craiova
4017475TEHNOLOGII SI ECHIPAMENTE SPECIFICE PENTRU ASIGURAREA EXPLOATARII DURABILE A BUNURILOR ACVATICE CU SUPRAFATA MARE SI CU FOLOSINTA DIVERSA SI MULTIPLA.79,53
4027476STIMULAREA CRESTERII PLANTELOR CU AJUTORUL INSTALATIEI PENTRU ENERGIZAREA APEIneeligibilpartener Universitatea Craiova
4037477TEHNOLOGIE ECOLOGICĂ ȘI ECONOMICĂ DE MECANIZARE PENTRU ÎMBUNĂTĂȚIREA PRIN REÎNSĂMÂNȚARE A PAJIȘTILOR DEGRADATE SITUATE ÎN DIFERITE CONDIȚII STAȚIONALE93,08
4047478MODERNIZAREA COMBINEI AGRICOLE C 140 PRIN HIDROFICAREA TRANSMISIEI CULEGATORULUI DE PORUMB86,41
4057479MINI-INSTALATIE DE IRIGAT PRIN ASPERSIUNE CU TAMBUR SI FURTUN ACTIONATA CU HIDROFOR VOLUMIC CU MEMBRANA81,82
4067480AGREGAT PENTRU PRODUCEREA DE ENERGIE TERMICA ȘI ELECTRICA DIN GAZEIFICAREA BIOMASEI AGRICOLE DESTINAT FERMELOR AGRICOLE44,00Eliminat etapa 1
4077481ECHIPAMENT PENTRU FERTIRIGATIE85,33
4087482CERCETARI PRIVIND IMBUNATATIREA CALITATII FAINURILOR CU DEFECTE ALE PROPRIETATILOR DE PANIFICATIE, PRIN TRATAMENTE CU RADIATII OPTICE89,00
4098450SATUL EUROPEAN COMANA94,41
4108451RESURSE ȘI POTENȚIAL DE DEZVOLTARE ȘI VALORIFICARE A VITICULTURII DIN DOBROGEA PENTRU UN TURISM ECOLOGICneeligibildeconspirat
4118452VALORIFICAREA DURABILĂ A RESURSELOR TURISTICE ȘI DEZVOLTAREA COMUNITĂȚILOR RURALE PRIN ECOTURISM67,66
4128453DIVERSIFICAREA OFERTEI AGROTURISTICE PRIN OBȚINEREA ȘI VALORIFICAREA UNOR PRODUSE ECOLOGICE71,24
4138454NOI SOLUTII DE RESTABILIRE A ECOSISTEMELOR DISTRUSE IN ZONA LACURILOR DE SES SI MUNTEneeligibilnu se încadrează în obiectivele subprogramului
4148455E-AGROTURISM - PILOT EXPERIMENTAL PENTRU RECONSTRUCȚIA ECONOMIILOR RURALE DIN NORDUL MOLDOVEI, PRIN NOI MODELE DE AFACERI ELECTRONICE ÎN DOMENIUL AGRO-TURISMULUI78,83
4158456SISTEM DE MANAGEMENT AL RESURSELOR UMANE ÎN TURISMUL RURAL ROMÂNESC72,41
4168457MODEL DE DEZVOLTARE A AGROTURISMULUI PRIN VALORIFICAREA OFERTEI ARTIZANALE ROMÂNEȘTI ȘI A ARTEI POPULARE78,00
4178458PROGRAM DE DEZVOLTARE ȘI PROMOVARE A TURISMULUI RURAL ȘI AGROTURIMULUI ÎN BAZINUL SOMEȘULUI CALD76,33
4188459VALORIFICAREA POTENTIALULUI TURISTIC DIN BAZINUL SUPERIOR AL VAII BUZAULUI PRIN DEZVOLTAREA SERVICIILOR TURISTICE SI IN SPECIAL A AGROTURISMULUI77,41
4198460SOLUTII DE DEZVOLTARE ECONOMICA RURALA PRIN REEVALUAREA SI UTILIZAREA RESURSELOR ETNO-FARMACEUTICE IN AGROTURISMUL DE PE VALEA MONTANA A BISTRITEI75,33
4208461SISTEME MANAGERIALE DE PLANIFICARE SI ORGANIZARE A LUCRARILOR SPECIFICE SI DE VALORIFICARE A CERCETARI PRIVIND DIVERSIFICAREA SI DEZVOLTAREA OFERTEI DE PRODUSE SI SERVICII SPECIFICE TURISMULUI RURAL SI AGROTURISMULUI DIN ZONELE MONTANE, COLINARE SI DE CAMPIE94,00
4218462INTEGRAREA REZERVATIILOR NATURALE ROMANESTI IN DEZVOLTAREA ECOTURISMULUI PRIN CREAREA SI PROMOVAREA DE PRODUSE ECOTURISTICE SPECIFICE. STUDII DE CAZ "REZERVATIA BIOSFEREI DELTA DUNARII" SI "REZERVATIA DE ZIMBRI DRAGOS-VODA"77,49
4228463CREAREA UNUI CENTRU MULTIFUNCTIONAL-APLICATIV DE DEZVOLTARE RURALA SI AGROTURISTICA IN SCOPUL VALORIFICARII TURISTICE A CONDITIILOR LOCALE, NATURALE SI CULTURALE, DIN REGIUNEA MOLDOVA-BUCOVINA82,16
4238464CERCETĂRI PRIVIND VALORIFICAREA COMPLEXĂ A POTENȚIALULUI AGROTURISTIC AL ZONEI MONTANE ÎN CONTEXTUL DEZVOLTĂRII DURABILE80,50
4248465VALORIFICAREA POTENȚULUI OENOTURISTIC DIN ZONA COLINARĂ A CENTRULUI MUNTENIEI PRIN INTEGRAREA ÎN DEZVOLTAREA DURABILĂ A TURISMULUI REGIONAL93,66
4258466PROMOVAREA AGROTURISMULUI CA MODALITATE DE EFICIENTIZARE A GOSPODARIILOR INDIVIDUALE DIN MARGINIMEA SIBIULUI. 76,91
4268467CERCETARI PRIVIND EFICIENTIZAREA AGROTURISMULUI PRIN VALORIFICAREA SUPERIOARA A FRUCTELOR DE ARBUSTI FRUCTIFERI.80,32
4278468STABILIREA UNOR MODULE PRODUCTIVISTE FUNCTIONALE DE ARBUSTI IN SCOPUL EFICIENTIZARII AGROTURISMULUI MONTAN75,50
4288469 EVALUAREA POTENTIALULUI AGROTURISTICAL JUDETULUI ALBA SI ELABORAREA UNUI MODEL DE VALORIFICARE CU SCOPUL REDUCERII DISPARITATILOR TERITORIALE IN CONTEXTUL DEZVOLTARII RURALE DURABILE 89,66
4298470EVALUAREA ȘI PROMOVAREA COMPARATIVĂ A POTENȚIALULUI AGROTURISTIC DIN LOCALITĂȚILE TURNU ROȘU - ZONA SUBMONTANĂ FĂGĂRAȘ ȘI FÂNTÂNELE - ZONA SUBMONTANĂ CINDREL, JUDEȚUL SIBIU77,99
4308471STUDII PRIVIND REEVALUAREA COMPLEXĂ ȘI ELABORAREA DE SOLUȚII PENTRU VALORIFICAREA LOCURILOR DIN OCNA SIBIULUI CA OBIECTIV TURISTIC, BALNEOCLIMATERIC ȘI DE AGREMENT CURATIV84,33
4318472VALORIFICAREA POTENȚIALULUI TURISTIC ARHITECTONIC AL SATELOR ROMÂNEȘTI ÎN VEDEREA PROMOVĂRII UNOR COMPONENTE NOI ALE AGROTURISMULUI79,11

 

  23 iulie 2004

  NOTĂ

  Contestaţiile privind rezultatele obţinute în urma evaluării pot fi depuse până marți 27.07.2004 ora 16 direct la sediul Programului AGRAL-USAMV Bucureşti, Bdul Mărăşti, nr. 59, sector 1, sau prin fax la numărul  021.224.52.77

Director Program       

Prof. dr. Petru NICULIŢĂ