DOCUMENTE DE RAPORTARE PENTRU MONITORIZARE

  

A. Documente de raportare pentru monitorizare

I. Raportul intermediar de etapă

Conducătorul de proiect:
 1. Raportul de activitate (anexa A.I.1), însoțit de documentația specifică ce susține realizarea etapei ;
 2. Raport de cercetare in extenso;
 3. Procesul-verbal de avizare internă;
 4. Devizul postcalcul pe total proiect, cumulat pe etapele parcurse (anexa A.I.2);
 5. Devizul postcalcul pe total proiect, pentru etapa care se decontează;
 6. Cerere de plată pentru decontarea etapei (anexa A.I. 8 );
 7. Copia ordinului(elor) de plată pentru activitățile partenerilor din etapa anterioară.


Conducătorul de proiect și partenerii:
 1. Devizul postcalcul pentru fiecare partener pentru etapa curentă;
 2. Nota de fundamentare a regiei, pentru fiecare partener (anexa A.I.3);
 3. Centralizatorul costurilor salariale;
 4. Fundamentarea manoperei (anexa A.I.4) ;
 5. Centralizatorul de deplasări (anexa A.I.7) ;
 6. Centralizatorul cheltuielilor materiale și servicii executate de terți (anexa A.I.6);
 7. Centralizatorul costurilor cu dotări, mijloace fixe și obiecte de inventar (anexa A.I.5) ;
 8. Fisa de cont conform devizului postcalcul pentru etapa prezentată;

  Conținutul acestor documente este prezentat în continuare:

 • Raportul de activitate se întocmește pe formular tipizat. Documentația specifică ce susține realizarea etapei (raport de cercetare-dezvoltare, documentație tehnică, documentație de execuție, documentație de exploatare, prezentare produs / tehnologie / serviciu, fișe tehnice, buletine de încercări etc.) va fi prezentată ca anexă la raportul de activitate. Documentația specifică va include, ca anexă, documentațiile realizate de către partenerii din contract, inclusiv de cofinanțator(i).

 • Procesul-verbal de avizare internă trebuie sa fie semnat, în mod obligatoriu și de cofinanțator(i).

 • Rubrica din deviz, pentru partenerul(ii), care primește bani de la buget, va fi completata de către contractor, pe baza devizului(lor) semnat de reprezentantul legal, contabilul șef (directorul economic) și de responsabilul de lucrare, iar cea privind cheltuielile efectuate de cofinanțator se completează de către contractor pe baza unui deviz întocmit și semnat de către cofinanțator. Devizul partenerului(lor) si al cofinanțatorului se anexează la devizul postcalcul al etapei.

 • Dacă se efectuează realocări în perioada unei etape (maxim 15% din valoarea de la buget), se întocmește o notă prin care se specifică articolul din buget de unde se iau sau se adaugă sumele realocate. Nota va fi semnată de directorul de proiect. Realocarea unor sume se face doar in cadrul aceluiasi capitol. Mutarea unor sume intre capitole se face doar prin Act Aditional.

 • La salarii nu se decontează de la buget ore suplimentare, sporuri, premii sau alte adaosuri.

 • Pentru fiecare unitate implicată în realizarea etapei, Centralizatorul costurilor salariale va fi urmat de fundamentarea manoperei, iar centralizatoarele de cheltuieli materiale, servicii cu terții și dotări vor fi urmate de copii după facturi și/sau bonuri fiscale, în ordinea în care sunt trecute în centralizatoare.

  Aceleași tipuri de centralizatoare (anexate), pe tipuri de cheltuieli, vor fi întocmite și prezentate și din partea cofinanțatorului (lor), semnate de reprezentantul legal, contabilul șef (directorul economic) și de responsabilul de lucrare.

 • În conformitate cu prevederile art. 141 al. 2 lit.a din Legea nr.571/2003 privind Codul Fiscal, referitoare la scutirea de taxă pe valoarea adăugată, fără drept de deducere la decontarea lucrărilor pe facturi, se va menționa "TVA nedeductibil" cu semnătura serviciului economic și ștampila.

  Dacă unitatea, conform codului unic de înregistrare, deduce TVA, calculul în devize se va face fără TVA (deci nu se va mai înscrie "TVA nedeductibil" pe facturi).

 • Fișa de cont se va completa pe formular tipizat (Fișa de cont pentru operații diverse, cod 14-5-7 1/12 XI, Ed.1992) și va fi semnată de reprezentantul legal al contractorului, contabilul șef (directorul economic) și de conducătorul (directorul) de proiect.

 • La prezentarea documentelor necesare monitorizării programului de lucru (etapa) se va prezenta și copia(iile) ordinului(elor) de plată prin care s-a realizat plata activităților partenerilor care au de primit bani de la buget, pentru etapa anterioară, conform contractului încheiat.

 • Nota de fundamentare a regiei nu va fi insotita de documente justificative.

II. Raportul anual

 1. Raportul de activitate;
 2. Procesul-verbal de avizare internă;
 3. Devizul postcalcul cumulat pe an.
 4. Centralizatorul cheltuielilor efectuate (pentru contractor si pentru fiecare partener)

III. Raportul final

 1. Protocol de finalizare a proiectului (formulare tipizate, anexele A. III.1-5) ;
 2. Raportul de cercetare –dezvoltare final, care cuprinde descrierea rezultatelor obținute în cadrul proiectului, precum și documnetele care fac dovada atingerii obiectivelor propuse (documente de omologare, rapoarte de demonstrare, certificate, brevete de invenții, broșuri, exemplare din publicații, cărți, CD-uri, materiale de prezentare etc.);
 3. Poster (cu structura orientativă prezentată în anexa A. III.6).


B. Documente de monitorizare

I.Raportul intermediar de etapă și raportul anual

 1. Raportul de expertiză tehnico-științifică (formularul din anexa B.I.1)
 2. Fișa de urmărire a contractului (formular, anexa B.I.2)
 3. Situația decontării etapei (formular, anexa B.I.3)

II. Raportul final

 1. Raportul final de evaluare (formular, anexa B.II.1)

C. Proceduri de monitorizare

1. Raportul intermediar de etapă și raportul anual

Expertul tehnico-științific analizează documentația depusă pentru fiecare proiect pentru care a fost desemnat în această calitate și întocmește Raportul de expertiză tehnico-științifică pe formularul din anexa B.I.1.

Eventualele deficiențe sunt semnalate în Fisa de urmărire a contractului (formular, anexa B.I.2 )

Expertul tehnico-științific avizează formularul cu indicatori sintetici (pag. 3 din Raportul de activitate) și completează, sub semnătură, rezultatul expertizei în formularul privind Situatia decontării etapei (poziția 3 din anexa B.I.3). In acest formular expertul tehnico-științific notează și eventualele observații și deficiențe pentru a fi comunicate directorului de proiect (poziția 7 din anexa B.I.3).

Expertul financiar-contabil analizează documentația financiară și completează, sub semnătură, rezultatul expertizei în formularul privind Situatia decontării etapei (poziția 4 din anexa B.I.3). Eventualele deficiențe sunt semnalate în Fisa de urmărire a contractului (formular, anexa B.I.2 ). Observațiile ce urmează a fi comunicate directorului de proiect sunt notate în formularul cu Situatia decontării etapei (poziția 7 din anexa B.I.3).

Raportul de monitorizare (formularele B.I.1 și B.I.3) este avizat de directorul de subprogram și de directorul științific.

2. Raportul final

Expertul tehnico-științific analizează documentația depusă pentru fiecare proiect pentru care a fost desemnat în această calitate în comisia de evaluare și completează Raportul final de evaluare pe formularul din anexa B.II.1, la pozițiile 8 (realizarea obiectivelor planificate),11 (cofinanțarea), 12-14.

Expertul financiar-contabil analizează documentația financiară depusă pentru fiecare proiect pentru care a fost desemnat în această calitate în comisia de evaluare și completează Raportul final de evaluare pe formularul din anexa B.II.1, la pozițiile 5 (realizarea bugetului proiectului), 9 (structura cheltuielilor), 10 (evidența financiară și întocmirea diocumentelor), 14.

Raportul final de evaluare este semnat de toți membrii comisiei de evaluare, este avizat de directorul de subprogram și aprobat de directorul științific și de directorul economic.
Documente utile:

Descarca toate documentele (documente etapa AGRAL.rar - 60KB)

23 februarie 2006

 Director Program AGRAL
Petru NICULITA