Act aditional - Modificarea cotelor salariale si a unor articole din contractul de finantare

  

Urmare a modificarilor unor prevederi din Contractul de finantare AGRAL nr. 3/ 2001 și CEEX 6/2005 dintre Ministerul Educatiei si Cercetarii si USAMV - Bucuresti în baza caracterului de recurenta, contractorii principali vor întocmi si transmite la Programul AGRAL, acte aditionale având urmatoarele articole:

Art. 1.
În baza prevederilor Hotararii nr.1766/22.12.2005, pentru stabilirea salariului minim brut pe tara garantat la plata, a Ordinului CNAS nr.269/28.12.2005 pentru modificarea si completarea Ordinului presedintelui Casei Nationale de Asigurari de Sanatate nr.221/2005 pentru aprobarea Normelor metodologice privind contributia de asigurari sociale de sanatate, ale Legii 380/2005 privind bugetul asigurarilor sociale de stat pe anul 2006 a Decretului 1307/2005 pentru promulgarea Legii bugetului asigurarilor sociale de stat pe anul 2006, urmatoarele anexe: , < Deviz cadru pe fiecare partener in parte> se modifica corespunzator si fac parte integranta din prezentul act aditional.

Art. 2.
Restul clauzelor contractuale ramân neschimbate.

Prezentul act aditional la contractul de finantare nr. ... s-a încheiat în doua exemplare, câte unul pentru fiecare parte contractanta si unul pentru MEC, continând un numar de ... pagini (inclusiv anexele).


Documente utile

Model Act aditional proiecte AGRAL    Download

Model Act aditional proiecte CEEX    Download

10 februarie 2006

 Director Program AGRAL
Petru NICULITA