DOCUMENTE DE RAPORTARE PENTRU MONITORIZARE

  

  La finalizarea fiecărui Program de lucru (etapă), coordonatorul va prezenta conform termenului de predare din eșalonarea plăților, în vederea monitorizării activității desfășurate, următoarele documente:

 1. Raportul de activitate însoțit de documentația specifică care susține realizarea etapei;

 2. Procesul verbal de avizare internă;

 3. Devizul postcalcul cumulat pe etape și devizul postcalcul cumulat pe partenerii de la etapa curentă ambele documente fiind întocmite de contractor, devizul postcalcul pe etapă însoțit de nota pentru fundamentarea regiei (pentru contractor și pentru fiecare partener). Nota va conține justificarea procentului aplicat pentru determinarea cheltuielilor de regie, metoda de calculație și criteriul de repartizare a cheltuielilor indirecte;

 4. Centralizatorul cheltuielilor efectuate (pentru contractor si pentru fiecare partener);

 5. Fisa de cont conform devizului postcalcul pentru etapa prezentată;

 6. Cerere de plată pentru decontarea etapei;

 7. Copia ordinului(elor) de plata pentru activitățile partenerilor din etapa anterioară.

  Conținutul acestor documente este prezentat în continuare:

 1. Raportul de activitate se întocmește pe formularele prezentate. Documentația specifică care susține realizarea etapei (raport de cercetare, documentație tehnică, documentație de execuție, documentație de exploatare, prezentare produs / tehnologie / serviciu, fișa tehnica, buletine de încercări etc.) va fi prezentată ca anexă la raportul de activitate. Documentația specifică va include, în anexă, documentațiile realizate de către ceilalți parteneri din contract, inclusiv a cofinanțatorului.

 2. Raportul de cercetare-dezvoltare. se intocmeste conform documentelor prezentate


 3. Anual vor fi întocmite Rapoarte de activitate care vor prezenta activitățile desfășurate și vor fi însoțite de devize postcalcul care vor totaliza cheltuielile efectuate în perioada raportată.

 4. Procesul verbal de avizare internă trebuie sa fie semnat, în mod obligatoriu și de cofinanțator(i).

 5. Rubrica din deviz, pentru partenerul(ii), care primește bani de la buget, va fi completata de către contractor, pe baza devizului(lor) semnat de reprezentantul legal, contabilul șef (directorul economic) și de responsabilul de lucrare, iar cea privind cheltuielile efectuate de cofinanțator se completează de către contractor pe baza unui deviz întocmit și semnat de către cofinanțator. Devizul partenerului(lor) si a cofinanțatorului se anexează la devizul postcalcul al etapei.

 6. Dacă se fac realocări în perioada unei etape (maxim 15% din valoarea de la buget), se întocmește o notă prin care se specifică articolul din buget de unde se iau sau se adaugă sumele realocate. Nota va fi semnată de Directorul de proiect.

 7. La salarii nu se decontează de la buget ore suplimentare, sporuri, premii sau alte adaosuri.

 8. Pentru fiecare unitate implicată în realizarea etapei, Centralizatorul costurilor salariale va fi urmat de fundamentarea manoperei, iar centralizatoarele de cheltuieli materiale, servicii cu terții, dotări vor fi urmate de copii după facturi și/sau bonuri fiscale în ordinea în care sunt trecute în centralizatoare.


 9. În cazul Centralizatoarelor costurilor salariale se va avea în vedere recomandarea anterioară, privind cotele pentru contribuții.

  Aceleași tipuri de centralizatoare (anexate), pe tipuri de cheltuieli, vor fi întocmite și prezentate și din partea cofinanțatorului (lor) semnate de reprezentantul legal, contabilul șef (directorul economic) și de responsabilul de lucrare.

 10. În conformitate cu prevederile art. 141 al.2 lit.a din Legea nr.571/2003 privind Codul Fiscal referitoare la scutirea de taxă pe valoarea adăugată, fără drept de deducere la decontarea lucrărilor pe facturi, se va menționa "TVA nedeductibil" cu semnătura serviciului economic și ștampila.

  Dacă unitatea conform codului unic de înregistrare deduce TVA, calculul în devize se va face fără TVA (deci nu se va mai înscrie "TVA nedeductibil" pe facturi).

 11. Fișa de cont se va completa pe formular tipizat (Fișa de cont pentru operații diverse, cod 14-5-7 1/12 XI, Ed.1992) și va fi semnată de reprezentantul legal al contractorului, contabilul șef (directorul economic) și de conducătorul (directorul) de proiect.

 12. La prezentarea documentelor necesare monitorizării programului de lucru (etapa) se vor prezenta și copia(ile) ordinului(elor) de plată prin care s-a realizat plata activităților partenerilor care au de primit bani de la buget, pentru etapa anterioară, conform contractului încheiat.

 13. Nota de fundamentare a regiei nu va fi insotita de documente justificative.


Documentele de raportare se depun la USAMV-AGRAL într-un singur exemplar, într-un dosar de plastic cu șină pentru biblioraft.Documente utile:                     Descarca toate documentele (documente etapa AGRAL.rar - 60KB)

Cerere de plata
Raport de activitate
Devize postcalcul
Fundamentarea manoperei
Centralizatoare cheltuieli materiale
Raport de cercetare-dezvoltare
Nota de fundamentare a regiei
Indicatori fizici

19 noiembrie 2005